Anunțuri pentru masteranzi

 1.   Taxa de înmatriculare este de 150 RON, se

achită la casieria UMFCV din Bvd. 1 Mai nr. 66,
Craiova.
 
2. Taxa de studiu pentru anul universitar 2020/2021 este de 4000 RON și se poate achita în două tranșe, în primele 10 zile ale fiecărui semestru, direct la casieria UMFCV sau în contul:
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL 10815397
TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX
Beneficiar U.M.F. Craiova
Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397
CU SPECIFICATIA:
Taxa studii Master MSS pentru Dl/D-na ......., sem. .........
 Chitanțele se depun la Secretariat!
 
3. Tema disertației se stabilește de către conducătorul de disertație împreună cu masterandul și se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de competență al conducătorului de disertație.