LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Anatomie patologica

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

1

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

ANATOMIE PATOLOGICĂ

2.2. Codul disciplinei 

MED31203

2.3 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Claudiu Mărgăritescu

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Conf univ. Dr. Raluca Ciurea, Șef Lucrări univ. dr. Alex Emilian Stepan

2.5.Gradul didactic    

profesor, conferențiar,

șef lucrări

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

2015-2016

 

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

1

din care: 1 curs

1

1 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 1 curs

28

1 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

4

Examinări

8

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

96

 

3.9 Total ore pe semestru

152

3.10 Numărul de credite4)

8

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de Anatomie, Histologie, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Imunologie.

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual al noțiunilor predate in cadrul cursului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 - Să identifice starea de boala si să stabileasca diagnosticul corect al afectiunii (afectiunilor).

C4 – Să abordeze problemele de santate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.

C5 – Sa initieze si sa deruleze o activitate de cercetare stiintifica sau/si formativa in domeniul sau de competente

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoştiinţelor de patologie generală privind procesele fundamentale la diferite nivele structurale;

Dobândirea competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului de anatomie patologică;.

7.2 Obiectivele specifice

 La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească

 

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

 • să recunoască  leziunile fundamentale
 • să cunoască mecanismelede bază care conduc la apariţia leziunilor
 • să descrie microscopic şi macroscopic leziunile elementare
 • să deducă relaţia dintre diferite leziuni tisulare
 • să aplice noţiunile de morfopatologie în context clinic
 • să utilizeze termenilogia medicală corectă
 • să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite la disciplina de anatomie patologică cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi clinice;
 • să comunice clar, riguros cunoştinţele căpătate sau rezultatele obţinute;
 • să emită ipoteze de lucru şi să le verifice

DEPRINDERI PRACTICE

·         Însuşirea corectă a terminologiei medicale

·         Recunoaşterea leziunilor elementare patologice

·         Descrierea microscopică și macroscopică a leziunilor

·         Să stabilească legăturile existente între leziunile observate

·         Analizarea şi coroborarea datelor  anatomopatologice cu cele clinice și cu rezultatele explorărilor complementare

 

ATITUDINI

         ·            să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

         ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

         ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

         ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

         ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

         ·            să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei

 

 

8. CONŢINUTURI

 

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

 

Tema 1: Introducere. Agresiunile şi posibilităţile reacţionale ale organismului

1

 

Incadrarea anatomiei patologice în contextul ştiinţelor biomedicale; obiectul de studiu, evoluţia istorică şi importanţa morfopatologiei ; metode de lucru în morfopatologie;

Generalităţi. factori patogeni. căi de agresiune; reacţii patologice generale ale ţesuturilor şi organelor la diverse agresiuni (tulburări de dezvoltare, tulburări metabolice, tulburări circulatorii, procese inflamatorii, creşteri anormale, procese tumorale).

 

 

Tema 2: Leziuni elementare ale celulelor

1

 

Răspunsul celular la agresiune – dinamica agresiunii celulare; privire analitică a leziunilor elementare ale celulei şi modificările patologice celulare ce rezultă din perturbările celor trei mari funcţii celulare (metabolism, reproducere şi diferenţiere celulară)

Modificări patologice cantitative: atrofia şi hipertrofia

Modificări patologice calitative: degenerescenţa celulară

 

 

Tema 3: Leziuni elementare ale spaţiilor intercelulare

1

 

Metamorfoza, impregnarea, matricei extracelulare, degenerescenţa hialină, amiloidă, fibrinoidă r

 

 

Tema 4: Leziuni elementare ale ţesuturilor

1

 

Hipertrofia şi hiperplazia, atrofia, metaplazia, displazia, apoptoza şi necroza

 

 

Tema 5: Leziuni prin tulburarea metabolismului glucidic şi lipidic

1

 

Glicogenoze, mucoviscidoza, diabetul zaharat

Steatoza şi lipomatoza, ateromatoza

 

 

Tema 6: Leziuni prin tulburarea metabolismului proteic, mineral şi pigmenţilor

1

 

Leziuni prin tulburarea metabolismului aminoacizii, guta

Leziuni prin tulburarea metabolismului pigmenţi endo şi exogeni

Leziuni prin tulburarea metabolismului calciu, fier

 

 

Tema 7:  Tulburările circulaţiei sanguine

1

 

Tulburările de volum şi distribuţie a sângelui : hiperemie şi congestia, hemoragii;

 

 

Tema 8:  Tulburările circulaţiei sanguine

1

 

Tulburări circulaţiei de natură obstructivă: tromboza, embolia, ischemia, infarctul.

 

 

Tema 9: Tulburările circulatorii

1

 

Tulburările circulaţiei limfatice

Tulburările circulaţiei lichidelor din spaţiile interstiţiale – edemele

 

 

Tema 10: Inflamaţia, Inflamaţia acută

1

 

Generalităţi, istoric, definiţie, terminologie

Inflamaţia acută: dinamica inflamatiei acute (modificări vasculare, fenomene celulare, mediatorii chimici ai inflamaţiei); varietăţi morfologice ale inflamaţiei acute: catarală, seroasă, fibrinoasă, purulentă, hemoragică, necrotizantă; evoluţia inflamaţiei acute

 

 

Tema 11: Inflamaţia cronică

1

 

Dinamica inflamatiei cronice (infiltrarea cu mononucleare, refacerea ţesuturilor prin fibroză); varietăţi morfologice ale inflamaţiei cronice (difuză, granulomatoasă); tuberculoza (patogenie, dinamica inflamaţiei tuberculoase, aspecte macroscopice);

 

 

Tema 12: Inflamația

1

 

Procesul de regenerare şi reparare-organizare: regenerarea, reparare/organizare, varietăţi morfologice ale vindecării

 

 

Tema 13: Neoplazia

1

 

Generalităţi, limite, definiţie, terminologie, clasificare

Tumori benigne: terminologie, caractere biomorfologice (macroscopie, microscopie, evolutie)

 

 

Tema 14: Tumori maligne

1

 

Terminologie, caractere biomorfologice (macroscopie, microscopie, evolutie), evoluţia procesului canceros (iniţierea procesului canceros, faza de extindere locală şi regională, faza de diseminare şi metastazare), etiopatogenia cancerelor

Clasificarea tumorilor. Principalele tipuri de tumori: tumori epiteliale, tumori mezenchimale, tumori nervoase, tumori ale sistemului melanocitar, tumori disembrioplazice, tumori cu histogeneza nesigura

 

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR PRACATICE: PROGRAMA ANALITICĂ

 F1. LP1.  Introducere în Morfopatologie; generalităţi. Metode de lucru în Anatomia patologică: citologia; histopatologia; examenul extemporaneu; imunohistochimia;

1

 F1. LP2.  Necropsia (I): Moartea (definiţie, semnele morţii), demonstraţie

1

F1. LP3.  Necropsia (II): protocolul de necropsie- diagnosticul anatomo-patologic; cauzele morţii; certificatul constatator al morţii - completare; semiologie anatomo-patologică; clasificarea leziunilor..

1

.F1. LP4.  Leziuni elementare celulare, interstiţiale, tisulare (i): degenerescenţa granulară şi granulo-vacuolară – hepatocit, epiteliu tubular renal; necroza tubulară acută; glicogenoza - ficat; steatoza - ficat; hemosideroza - ficat; boala gaucher - splină; boala niemann pick - splină; ateromatoza

1

F1. LP5.  Leziuni elementare celulare, interstiţiale, tisulare (II): cheloid-tegument; degenerescenţa hialină: corp albicans-ovar; pielonerfită cronică; leiomiofibrom uterin); amiloidoza-rinichi; degenerescenţă fibrinoidă-nodul reumatoid; necroza de coagulare- infarct recent rinichi, miocard; necroza de lichefacţie - abces hepatic; citosteatonecroza-pancreas; necroza de cazeificare- tuberculoză pulmonară, necroza tumorală.

1

F1. LP6. Aspecte macroscopice ale leziunilor elementare: hipertrofia  şi atrofia tisulară; ateromatoza..

1

F1. LP7. Leziuni inflamatorii (I): inflamaţie acută fibrinoasă- pericardita acută fibrinoasă; inflamaţie acută supurată- meningită acută purulentă; inflamaţie acută supurată circumscrisă- abces hepatic.

1

F1. LP8. Leziuni inflamatorii (II): inflamaţie cronică difuză- salpingită cronică xantomatoasă; ţesutul de granulaţie; inflamaţie cronică granulomatoasă- granulom de corp străin; granulomul tuberculos

 

F1. LP9. Aspecte macroscopice ale unor leziuni inflamatorii.

1

F1. LP10.  Leziuni circulatorii (I): edem pulmonar acut; ficat de stază; plămân de stază tromb arterial organizat – artera coronară

1

F1. LP11.  Leziuni circulatorii (II): infarct miocardic recent; infarct miocardic pe cale de organizare; infarct miocardic cicatricial; infarct renal recent; infarct pulmonar recent

 

F1. LP12.  Diferite aspecte macroscopice ale leziunilor circulatorii în diferite ţesuturi şi organe

1

F1. LP13.  Leziuni tumorale benigne aspecte microscopice si macroscopice (neoplazia)(I): polip  rectal; papilom cutanat; tumora mixtă a glandelor salivare (adenomul pleomorf); leiomiom uterin; fibroadenom mamar; lipom hemangiom arteriolar cutanat.

1

F1. LP14.  Leziuni tumorale maligne aspecte microscopice si macroscopice (neoplazia)(II): carcinomul "in situ"; microcarcinomul – col uterin; carcinomul scuamos - plămân; carcinomul bazocelular - tegument adenocarcinom de colon; fibrosarcom; leiomiosarcom; metastază ganglionara de carcinom.

1

     

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de Anatomie patologică este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină medic
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru  celelalte discipline clinice, constituind fundamentul pentru înţelegerea semnelor și simptomelor bolilor, a etiologiei și patogeniei acestora, furnizand totodată informatii privind atitudinea terapeutica, prognosticul si evolutia bolnavilor.

 

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Disciplina de Morfopatologie, Corpul B, UMF Craiova

Ultima saptamana a semestrului

Asistentul de grupă

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Disciplina de Morfopatologie, Corpul B, UMF Craiova

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptamana

Disciplina de Morfopatologie, Corpul B, UMF Craiova

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

-

-

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Disciplina de Morfopatologie, Corpul B, UMF Craiova

Toate cadrele didactice