LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Biologie celulara. Histologie

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MOAŞE

1.3 Departamentul

 

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MOAŞE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

BIOLOGIE CELULARĂ.HISTOLOGIE

2.2. Codul disciplinei      

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

STĂNOIU BOGDAN PETRE

2.4 Titularul activităţilor de seminar

STĂNOIU BOGDAN PETRE

2.5.Gradul didactic          

Şef lucrări univ.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

 

 

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL I

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

4

Examinări

6

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

 

3.7 Total ore studiu individual

50

3.8 Total ore pe semestru

78

3.9 Numărul de credite4)

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de Biologie, Chimie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Purtarea obligatorie a halatului, pregătirea, prin studiu individual, a laboratorului.

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Studentul trebuie să dobândească pe parcursul studiilor o cultură generală în domeniul biologiei celulare şi moleculare si geneticii, să aibă cunoştinţe fundamentale asupra structurii şi organizării celulei, alcătuirii şi funcţiilor membranei celulare, organizării matrixului extracelular, citoscheletului celular, semnalizării celulare, nucleului, replicaţiei ADN, transcripţiei, translaţiei, traficului moleculelor în celule, organitelor celulare

 

CP2 Studentul trebuie să fie capabil să aplice diversele cunoştinţe dobândite, să utilizeze microscopul optic, să recunoască imagini de microscopie electronică, să utilizeze aparatura din laborator, să izoleze şi să evalueze acizii nucleici, să interpreteze rezultatele PCR, Real-Time PCR, ASO, RFLP, să interpreteze electroforeza ADN în gel de agaroză şi în gel de poliacrilamidă

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
  • cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp
  • recunoaşterea unei probleme atunci când se iveşte şi oferirea unor soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

                   să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

                   să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

                   să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

                   să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3 Dezvoltare personală şi profesională

                   să conştientizeze importanţa pregătirii pe parcursul semestrului pentru obţinerea rezultatelor bune si durabile

                   să conştientizeze importanţa căutării, documentării si cercetării proprii legate de temele discutate la curs şi laborator

  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea de către studenţi a noţiunilor generale despre celule, bazele moleculare ale organizării celulare (structura şi ultrastructura celulei eucariote) şi ale mecanismelor celulare fiziologice şi patologice.

 

7.2 Obiectivele specifice

Familiarizarea studenţilor cu noţiuni şi tehnici moderne de biologie celulară şi moleculară: microscopie optică şi electronică, culturi de celule, metode de fracţionare celulară, spectrofotometrie, tehnologie ADN-ARN (PCR, secventiere, Real-Time PCR)

 

 

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Originea si evolutia celulelor eucariote. Teoria evolutionista a originii vietii. Sintezele prebiotice. Aparitia sistemului genetic precelular. Aparitia primelor celule. Organizarea generala a celulelor eucariote.

2

Componentele moleculare ale celulei. Bazele chimice ale alcatuirii moleculelor mici din celula. Structura si functiile macromoleculelor proteice. Structura acizilor nucleici.

2

Arhitectura moleculara a membranei celulare. Invelisul celular.Structura moleculara a plasmalemei. Structurile specializate ale membranei celulare. Jonctiunile celulare

2

Functia de transport a membranei celulare. Transportul mediat de proteinele “carrier”. Transportul mediat de proteinele canal. Transportul transmembranar al macromoleculelor. Endocitoza mediata de receptori

2

Citoscheletul celular. Microtubulii. Structura si proprietati. Transportul intracelular mediat de microtubuli. Structura si proprietatile cililor si flagelilor. Centriolul si corpii bazali. Microfilamentele de actina. Filamentele intermediare.

2

Matricea extracelulara. Masa polizaharidica si gligoproteica a matricei. Acidul hialuronic si proteoglicanii. Proteinele fibroase multifunctionale ale matricei. Colagenul. Proteinele de adezivitate ale matricei. Laminina si Fibronectina

2 

 

Nucleul celular. Structura. Organizarea ADN in nucleu. Functii. Replicatia ADN.  Transcriptia si sinteza ARN in celula eucariota. Sinteza ARN ribozomal. Biogeneza ribozomilor. Translatia. Sinteza proteinelor.

2

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

Prepararea celulelor pentru examinarea la microscopul optic. Tipuri de microscopie optică.

2

Microscopul electronic. Principii, construcție, funcționare. Prepararea celulelor pentru examinarea la microscopul electronic.

2

Culturile de celule

2

-                    Tehnici de izolare si purificare ADN și ARN. Metode de evaluare a concentrației, purității și gradului de fragmentare a acizilor nucleici anterior PCR.

2

-                    Tehnici de amplificarea ADN/ARN. Tehnica PCR. Variante

2

-                    Electroforeza ADN-ului în geluri de agaroză și poliacrilamidă. Variante și aplicații. Tehnica PCR în medicina legală - amprentarea ADN.

2

-                    Aplicații ale tehnicii PCR. Detectarea mutaţiilor. Tehnici moleculare în diagnosticul și monitorizarea bolilor cu etiologie infecțioasă. Depistarea și evaluarea ADN/ARN infecțios în probele biologice umane.

2

1.Principii fundamentale de biologie moleculară, F. Mixich, A. Ardelean, Ed. Medicală Universitară, 2002;

2. Noţiuni fundamentale de biologie celulară şi moleculară, Elena Buteică, B. Stănoiu, Ed. Universitaria, 2002;

3. Molecular Biology of the Cell, Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter New York and London: Garland Science; c2008.

 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Cunoştinţele dobândite la disciplina Biologie celulară asigura însuşirea unor deprinderi corecte de lucru, formarea spiritului de echipă şi a unui spirit critic de evaluare a metodelor de cercetare.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi.

Prezentări power-point, proiectare diagrame, formule, filme si spoturi.

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi executarea analizelor de laborator.

Prezentarea şi interpretarea unor cazuri reale.

Studiu individual

Studiu bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

5

Laboratorul de Biologie celulară şi moleculară

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de Biologie celulară şi moleculară

Săptămânal

 

Şef lucr. dr. Bogdan Stănoiu

În funcţie de cerinţele studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de Biologie celulară şi moleculară

Săptămânal

 

Şef lucr. dr. Bogdan Stănoiu

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

Scris

20%

Lucrări practice

Aplicatii practice

Oral

Oral

20%

Examen

 

 

Scris + Oral

60%

Verificare

 

 

 

 

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima vineri din fiecare lună, orele 1000-1200

Laboratorul de Biologie celulară şi moleculară

Şef lucr. dr. Bogdan Stănoiu