LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Boli infectioase

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MOAŞE

1.3 Departamentul

V - SPECIALITĂŢI MEDICALE III

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

BOLI INFECŢIOASE

2.2. Codul disciplinei 

-

2.3 Titularul activităţilor de curs

Giubelan Lucian

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Giubelan Lucian, Hurezeanu Dan

2.5.Gradul didactic    

Şef de lucrări

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Normă de bază

2.7. Anul de studiu

 

II

2.8. Semestrul

 

III

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

60

din care: 3.5 curs

30

3.6 seminar/laborator

30

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

1

Examinări

2

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

2

3.7 Total ore studiu individual

30

 

3.9 Total ore pe semestru

90

3.10 Numărul de credite4)

3

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 – Să identifice starea de boală şi să stabilească diagnosticul corect al afecţiunii

C2 – Să abordeze problemele de sănătate / boala din perspectiva particularităţilor comunităţii, în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice şi/sau culturale proprii acelei colectivităţi

C5 – Să iniţieze şi să deruleze o activitate de cercetare ştiinţifică şi/sau formativă în domeniul său de competenţe

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6 – Autonomie şi responsabilitate

-          Dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii

-          Să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale

-          Să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei

C7 – Interacţiune socială

-          Să cunoască ş să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate

-          Să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă

-          Să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa

-          Să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii

C8 – Dezvoltare personală şi profesională

-          Să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii

-          Să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale

-          Să valorifice optim şi creativ propriul potenţial în activităţile colective

-          Să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

cunoasterea epidemiologiei, diagnosticul, terapiei şi profilaxiei bolilor infecţioase transmisibile frecvent întâlnite în practica medicală din România sau cu potenţial epidemiologic transfrontalier şi pandemic

7.2 Obiectivele specifice

la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

-          să cunoască principalii termeni şi aspecte de microbiologie

-          să cunoască principalele sindroame întâlnite în bolile infecţioase

-          să cunoască ciclul infecţiei în bolile infecţioase ciclice şi să le diferenţieze pe acestea de cele septicemice

-          să cunoască principalele mijloace de prevenţie şi control al bolilor infecţioase (igienă personală, alimentară, asepsie/antisepsie, sterilizare, decontaminare, izolare, imunizare, precauţiile universale standard)

-          să cunoască rolul educaţiei medicale necesare pacientului / familiei / publicului larg în scopul prevenirii şi controlului infecţiilor

-          să cunoască aspectele legate de epidemiologia, manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul şi mijloacele de prevenţie pentru principalele infecţii întâlnite în România şi spaţiul european

 

 

 

 

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Generalităţi (situaţia actuală a bolilor infecţioase, infecţii emergente şi reemergente, etiologia bolilor infecţioase, mecanismele de apărare ale organismului)

2

Semiologia BI – inflamaţia, febra, marile sindroame: eruptiv, meningo-encefalitic, pneumonic, diareic, icteric - diagnosticul nursei

4

Laboratorul  în bolile infecţioase

4

Noţiuni de epidemiologie (procesul epidemiologic – lanţul epidemiologic major, factori favorizanţi, forme de manifestare a PE, mari endemii şi epidemii actuale, măsuri preventive şi combative, imunoprofilaxia)

4

Rolul nursei în activitatea de prevenire a infecţiei asociate cu îngrijirea medicală (IAIM)

2

Principii de tratament în bolile infecţioase

2

Principalele infecţii bacteriene (bacteriemia/septicemia, meningita, infecţii cu streptococi, infecţii cu stafilococi, difteria, tusea convulsivă, tifoida şi alte salmoneloze, dizenteria bacilară, holera, alte diarei acute bacteriene, toxiinfecţii alimentare, botulism, tetanos, leptospiroza, infecţii prin muşcături de animale şi om)

2

Principalele infecţii virale cu excepţia HIV (infecţii acute hepatice şi enterale virale, infecţia urliană, VVZ, infecţii herpetice, gripa şi virozele respiratorii, MNI şi sindromul mononucleozic, poliomielita, rabia, meningite şi encefalite virale, rujeola, rubeola, VSR, SARS)

2

Principalele infecţii fungice (candidoza, criptococoza)

2

Principalele infecţii parazitare (oxiuroza, teniaza, trichineloza, , toxoplasmoza, malaria)

2

Sfaturi pentru călătorii în străinătate: (pentru  pacienţi cu suferinţe anterioare; sfaturi de igienă);  turista; diareea, febra,  hipereozinofilia la întoarcerea din ţările tropicale)

2

Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane

2

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

Recoltarea probelor microbiologice

2

Imunizarea

2

Sindromul febril (cazuri clinice)

2

Boli eruptive infecţioase – scarlatina, rujeola, rubeola, varicela, zoster, erizipel (cazuri clinice)

2

Infecţii respiratorii – coriza, angine, pneumonii, gripa, difteria, tusea convulsivă (cazuri clinice)

2

Meningite (cazuri clinice)

2

Alte suferinţe infecţioase ale sistemului nervos central – encefalite, poliomielita, tetanos, botulism (cazuri clinice)

2

Hepatite virale acute (cazuri clinice)

2

Boli diareice acute infecţioase – holera, dizenteria, febra tifoidă, alte BDAI, toxiinfecţii alimentare, enterocolita post-antibiotice (cazuri clinice)

2

Infecţia cu HIV (cazuri clinice)

2

Zoonoze – leptospiroza, trichineloza, rabia, alte zoonoze (cazuri clinice)

2

Bacteriemia, septicemia, sepsis (cazuri clinice)

2

Infecţii asociate cu îngrijirile medicale (cazuri clinice)

2

Antibioterapie – principalele substanţe antimicrobiene (spectru, indicaţii, doze, administrare, principalele reacţii adverse) (cazuri clinice)

2

Bioterorism – atitudinea de urgenţă, măsuri de decontaminare, izolare; antraxul şi alţi agenţi biologici (exerciţii)

2

BIBLIOGRAFIE

Giubelan L., Cupşa A., Dumitrescu Fl. – Boli infecţioase transmisibile şi elemente specifice de nursing în infectologie, Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2015

World Health Organization - Infections and infectious diseases A manual for nurses and midwives in the WHO European Region 2001 free download: www.euro.who.int/document/e79822.pdf

Blue book - Guidelines for the control of infectious diseases Revised edition 2005, free download , www.health.vic.gov.au/ideas/bluebook#download

The Pink Book: Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases
Updated 11th Ed. (2009) www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook

European Centre for Disease Prevention- www.ecdc.europa.eu

Organizaţia Mondială a Sănătăţii www.who.int/topics/infectious_diseases/en/

HealthMap, global health, local knowledge – www.healthmap.org

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Cunoştiinţele, aptitudinile şi deprinderile dobândite de către studenţi după parcurgerea cursurilor şi stagiilor practice sunt fundamentale pentru viitoarele nurse.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, problematizarea, conversaţie euristică, e-learning, învăţare la patul bolnavului, învăţare bazată pe rezolvarea problemei

Studiu individual

e-learning, învăţare la patul bolnavului, învăţare bazată pe rezolvarea problemei

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

Max. 20% din numărul total de ore de stagiu.

Spitalul 3 „V. Babeş” Craiova

 

Sâmbăta şi duminica, în gărzile cadrelor didactice, cu aviz anterior de la titularul disciplinei

Responsabilul de grupă

În prealabil

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

-

Spitalul 3 „V. Babeş” Craiova

 

Pe tot parcursul semestrului, cu aviz anterior de la titularul disciplinei

Titularul disciplinei

În prealabil

Program pentru studenţii slab pregătiţi

-

Spitalul 3 „V. Babeş” Craiova

 

Pe tot parcursul semestrului, cu aviz anterior de la titularul disciplinei

Titularul disciplinei

În prealabil

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

La fiecare curs

 

 

 

Lucrări practice

 

Săptămânală (scris, grilă 10 întrebări)

 

20%

Examen

 

 

Examen scris MCQ

80%

Verificările periodice

 

 

La finalul stagiului

 

Prezenţa la curs

 

 

 

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Spitalul 3 „V. Babeş” Craiova

 

Conf. univ. dr. Iulian Diaconescu