LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Chirurgie

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

2

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

Asistenta Medicala

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

CHIRURGIE

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Mercut Dorin

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Prof. univ. dr. . Mercut Dorin, Sef.Lucr.Univ dr. Trasca Emil

2.5.Gradul didactic    

Prof. univ, Sef Lucr. univ

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

2015-2016

 

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

60

din care: 3.5 curs

30

3.6 seminar/laborator

30

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutoriat

-

Examinări

8

Alte activităţi: consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

96

 

3.9 Total ore pe semestru

160

3.10 Numărul de credite4)

4

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Morfopatologie, Imunologie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Punctualitatea studentilor: obligatorie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual al noțiunilor predate in cadrul cursului (studentul va aplica practic la stagiu, noțiunile predate la curs; obligativitatea cunoașterii noțiunilor predate la cursurile anterioare)

Tinuta obligatorie (specifica activitatilor spital-uniforma spital)

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 - Să identifice simptomele și semnele bolilor; să recunoască starea de boala si le încadreze corect în sindromul aferent

C2 – Să abordeze problemele de santate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.

C3 – Sa initieze si sa deruleze o activitate de cercetare stiintifica sau/si formativa in domeniul sau de competente

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei de CHIRURGIE GENERALĂ este de a oferi studenţilor din anul II FMAM, suportul informational si logistic necesar pentru a înţelege simptomele și semnele bolilor, pentru a putea recunoaște sindroamele majore din patologia chirurgicala. Dorim să pregătim asistenți medicali competitivi pe piața muncii, cu abilități profesionale deosebite. Dorim ca studenții să abordeze o ținută adecvată, să utilizeze un limbaj medical corect. Dorim ca studenții să fie capabili să lucreze eficient într-o echipă, astfel încât actul medical oferit pacienților să fie calitativ superior. Studenții trebuie să fie capabili să empatizeze cu omul bolnav, să înțeleagă suferința generată de o boală și prin comportamentul lor să contribuie la creșterea încrederii în actul medical. Studenții trebuie să învețe să aibă un limbaj adecvat în fața pacienților și să învețe să contribuie la respectarea rigorilor activităților dintr-o unitate medicală. Dorim ca studenții să învețe să aibă un comportament adecvat față de toți membrii echipei de îngrijire.

7.2 Obiectivele specifice

Prin curricula adaptată la standardele europene de calitate, prin metodele de predare şi de evaluare utilizate, prin implicarea studenţilor în activităţi de cercetare şi de evaluare a pacienţilor, disciplina de CHIRURGIE GENERALĂ urmăreşte să formeze aptitudini cognitive, deprinderi şi atitudini care să stea la baza oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.  La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească și să dobândească:  

Abilităţile cognitive, care le vor permite:

 • să descrie simptomele bolilor
 • să descrie semnele bolilor
 • să utilizeze termenilogia medicală corectă
 • să monitorizeze corect semnele vitale
 • să cunoasca tehnica efectuării unei anamneze
 • să fie capabili să efectueze corect o anamneza
 • să analizeze critic informațiile obținute cu privire la starea de sănătate
 • să interpreteze abaterile de la normal ale unor parametri biologici şi să caute relevanţa clinică;
 • să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite la disciplina de semiologie chirurgicala cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească ca platformă pentru instruirea clinică;
 • să comunice clar, riguros cunoştinţele căpătate sau rezultatele obţinute;
 • să emită ipoteze de lucru şi să le verifice

DEPRINDERI PRACTICE

·         Însuşirea corectă a terminologiei medicale

·         Recunoaşterea semnelor vitale şi a simptomelor şi semnelor bolilor

·         Însuşirea tehnicii şi metodologiei efectuării unei anamneze (interviu)

·         Dobândirea cunoştinţelor necesare efectuării unui examen obiectiv

·         complet

·         Dobândirea cunoştinţelor necesare identificării sindroamelor majore

·         din patologia chirurgicala

·         Însuşirea deprinderilor practice în efectuarea explorărilor

complementare

·         Analizarea şi coroborarea simptomelor şi semnelor clinice cu

rezultatele explorărilor complementare

·         Să organizeze efectuarea lucrării practice: să formeze o echipă, să

·         Să împartă sarcinile, să colaboreze, să comunice cerinţele, să efectueze o anamneză corectă

 

APTITUDINI

         ·            să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

         ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

         ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

         ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

         ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

         ·            să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Tema 1: Patologia chirurgicalã a tiroidei– 2 ORE

 

2

-          Gușa

-          Hipertiroidiile

-          Cancerul tiroidian

-          Tiroiditele

 

Tema 2: Patologia chirurgicalã a glandei mamare– 2 ORE

-          tumori benigne

-          tumori maligne

2

 

 

Tema 3: Patologia chirurgicalã a esofagului– 2 ORE

 

2

-          diverticulii

-          stenozele postcaustice

-          cardiospasmul

-          cancerul esofagian

 

Tema 4 Patologia chirurgicalã a stomacului și duodenului– 2 ORE

 

2

-          ulcerul gastric

-          ulcerul duodenal

-          cancerul gastric

 

Tema 5: . Patologia apendicului – 2 ORE

2

-          Apendicita

-          Diverticulul Mekel

 

Tema 6: Patologia chirurgicalã a colonului și rectului– 2 ORE

 

2

-          diverticuloza colicã

-          bolile inflamatorii ale colonului și rectului

-          tumorile colonului

-          tumorile rectului

 

Tema 7: Patologia chirurgicalã a regiunii ano-perianale         – 4 ORE

 

4

-          boala hemoroidalã

-          supurații ano-perianale

 

Tema 8: Patologia chirurgicalã a ficatului– 4 ORE

4

-           chistul hidatic

-          abcesele

-          cancerul hepatic

-          sindromul de hipertensiune portalã

 

Tema 9: Patologia chirurgicalã a cãilor biliare externe – 2 ORE

2

-                  patologia colecistului: litiaza și cancerul

-          patologia cãii biliare principale: litiaza și cancerul

 

 

Tema 10: Patologia chirurgicalã a pancreasului și splinei– 2 ORE

2

-           pancreatita acutã

-          pseudochistele pancreatice

-          cancerul pancreatic

-          traumatismele splinei

tumorile splenice

 

Te  Tema 11: Abdomenul acut chirurgical – generalitãți – 2 ORE

2

        -  definiţie

         - clasificare

         -simptomatologie

         - examene paraclinice

 

 

Tema 12: Hemoragiile digestive. Hemoperitoneul – 2 ORE

-          hemoragia digestivã superioarã

-          hemoragia digestivã inferioarã

-     hemoragia intraperitonealã

Tema 13: Peritonitele  – 2 ORE

 

-                peritonite generalizate

-                peritonite localizate

Tema 14: Ocluziile intestinale -2ORE

-          ocluzii mecanice

-          ocluzii funcționale

Te  Tema15: Complicațiile chirurgicale- 2 ORE

 

2

2

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie obligatorie

1)                  SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ - CURS, EDITURA  SITECH , 2007, Autor: DORIN MERCUT

2)                  NURSING CHIRURGICAL: - LUCRĂRI PRACTICE, EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA , 2007, Autori: DORIN MERCUT

3)                  CHIRURGIE – VOL. II SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ, EDITURA SITECH,

4)                  2012, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

5)                  CHIRURGIE – VOL. III PATOLOGIE CHIRUGICALĂ, EDITURA SITECH, 2013, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

6)                  CHIRURGIE – VOL. I PROPEDIUTICĂ ŞI TEHNICI DE BAZĂ, EDITURA SITECH, 2012, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

 

 

 

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR PRACATICE: PROGRAMA ANALITICĂ

 

 F1. LP1 Examenul clinic general și pe aparate

Examenul local

Investigațiile paraclinice

Diagnosticul pozitiv

Diagnosticul diferențial

 

2

 F1. LP2. Principii de tratament chirurgical:

-          indicația operatorie

-          pregãtirea preoperatorie

-          intervenția chirurgicalã

-          îngrijirile postoperatorii

2

F1. LP3.  Schema generalã de prezentare de caz

 

2

.F1. LP4 Topografia clinicã, examinarea și patologia gâtului, inclusiv tiroida

 

2

F1. LP5. Topografia clinicã, examinarea și patologia toracelui

 

2

F1. LP6. Topografia clinicã, examinarea și patologia glandei mamare

2

F1. LP7. Topografia clinicã, examinarea și patologia chirurgicalã a abdomenului și pelvisului – perete și viscere (stomac, duoden, intestin subțire și gros, ficat și cãi biliare externe, pancreas și splinã)

 

2

F1. LP8 Topografia clinicã, examinarea și patologia regiunii ano-perianale

 

2

F1. LP9.  Topografia clinicã, examinarea și patologia arterelor, venelor și limfaticelor

2

F1. LP10.  Principiile diagnosticului precoce și ale tratamentului chirurgical în cancer

2

F1. LP11 Prezentarea cazurilor din Clinica de Chirurgie la toate stagiile

 

2

BIBLIOGRAFIE

1.      SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ - CURS, EDITURA  SITECH , 2007, Autor: DORIN MERCUT

2.  NURSING CHIRURGICAL: - LUCRĂRI PRACTICE, EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA , 2007, Autori: DORIN MERCUT

3.      CHIRURGIE – VOL. II SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ, EDITURA SITECH,2012, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

4.                                   CHIRURGIE – VOL. III PATOLOGIE CHIRUGICALĂ, EDITURA SITECH, 2013, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

5.                                   CHIRURGIE – VOL. I PROPEDIUTICĂ ŞI TEHNICI DE BAZĂ, EDITURA SITECH, 2012, Autor: FANE GHELASE, DORIN MERCUT

 

 

 

 

I. General clinical examination and on devices

local exam

laboratory investigations

positive diagnosis

differential diagnosis

 

2

 

 

II.  Principles of surgical treatment :
- Indication for surgery
- Preoperative
- Surgery
- Postoperative care

 

2

III General Scheme of a case

1

iv. Topography clinical examination and neck pathology including thyroid

2

V. Topography clinical pathology examination and chest

2

VI. Topography clinical breast examination and pathology

2

VII. Topography clinical and surgical pathology examination of the abdomen and pelvis - wall and viscera ( stomach, duodenum , small and large intestines , liver and biliary tract external , pancreas and spleen )

1

VIII. Topography clinical pathology examination and ano- perianal region

1

IX. Topography clinical examination and pathology of arteries, veins and lymphatics

2

X. Principles of early diagnosis and surgical treatment of cancer

1

 XI. Presentation of cases at all stages Surgery

2

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de CHIRURGIE GENERALĂ este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină asistent medical
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru  celelalte discipline clinice din domeniul medicinei interne, constituind fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Spitalul de Urgenta Militar Craiova

Ultima saptamana a  semestrului

Asistentul de grupă

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Spitalul de Urgenta Militar Craiova

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptamana

Spitalul de Urgenta Militar Craiova

 

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Modalităţi de evaluare

Metode de evaluare

(oral, testari, aplicaţie practică)

 

Pondere în nota finală

Evaluarea finală

60 %

Examen

Evaluarea se va realiza în 3 etape: testarea periodică prin teste grilă, examen practic, examen teoretic (subiecte clasice); fiecare din cele trei etape sunt obligatorii şi necesită obţinerea notei minime 5 pentru a putea accede în etapa următoare

Prezentarea la examen este condiţionată de prezenţa la lucrările practice; refacerea LP in conditiile prevăzute de regulamentul UMF si punctul 11

 

Examen practic

30 %

Testarea periodică prin teste grilă

10 %

Colocviu

 

 

Laborator

 

Proiect

 

 

 Prezenţă5)

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Spitalul de Urgenta Militar Craiova

Toate cadrele didactice