LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Geriatrie si nursing geriatrie

Programa

 

Denumirea Disciplinei

Geriatrie ºi nursing în geriatrie

Anul de studiu

IV

Semestrul

1

Tipul de evaluare finalã (E/V/C)

E

Regimul disciplinei

Ob (obligatorie)

Numãrul de credite

3

Total ore din planul de învãþãmânt

60

Total ore de studiu individual

60

Total ore

 

120

Titular disciplinã

SEF LUCR. DR. ELENA IONESCU

                 

Numãrul total de ore (pe semestrul) din planul de învãþãmânt

Total

C*

S

L

P

60

30

 

30

 

 

 

 

 

 

*C - curs; S - seminar; L - activităţi de laborator; P - proiect

 

Facultatea

Moaºe ºi asistenþã Medicalã

Catedra

2

Profilul

MEDICAL

Specializarea

Asistenta medicala generala

 

 

 

Obiectivele disciplinei

Obiective generale:

Însuºirea datelor esenþiale de patologie geriatricã cu aprofundarea noþiunilor teoretice referitoare la afecþiunile majore întâlnite în patologia subiecþilor vârstnici. Aplicarea în practica clinicã a acumulãrilor dobândite privitoare la îngrijirea pacienþilor vârstnici, concordant cu specificul patologiei geriatrice pe aparate ºi sisteme.

Obiecte specifice:

- Caracteristicile clinice ale manifestãrilor generale în patologia geriatricã.

- Specificul bolilor respiratorii la subiecþii vârstnici ºi modalitatea de pregãtire a explorãrii acestei categorii de bolnavi.

- Însuºirea ºi aplicarea corectã în practica medicalã a noþiunilor legate de patologia cardio-vascularã majorã la vârstnici.

- Bolile digestive ºi particularitãþile acestora la subiecþii vârstnici.

- Însuºirea noþiunilor clinice de patologie reumatismalã, neurologicã ºi hematologicã a pacienþilor vârstnici.

Discipline cu a cãror programã se coreleazã: Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie, Biochimie, Morfopatologie, Imunologie

Conþinutul cursului

Ore

Tema nr. 1. Noþiuni generale de geriatrie:

-          Principalele teorii ºi mecanisme implicate în procesul îmbãtrânirii.

-          Modificãrile fiziologice asociate procesului de îmbãtrânire.

-          Implicaþiile demografice ale îmbãtrânirii populaþiei.

2 h

Tema nr. 2. Simptome ºi semne specifice patologiei geriatrice:

-          Febra.

-          Hipotermia.

-          Cianoza.

-          Edemul.

-          Dispneea.

-          Durerea.

-          Anorexia.

-          Scãderea pronderalã.

-          Tulburãrile tranzitului intestinal

-          Tinitusul, vertijul

-          Sincopa.

2 h

Tema nr. 3. Pneumologie geriatricã:

-          Consecinþele înaintãrii în vârstã asupra aparatului respirator.

-          Pneumoniile.

-          Gripa.

-          BPCO.

-          Tuberculoza pulmonarã.

-          Cancerul pulmonar.

2 h

Tema nr. 4. Patologia cardio-vascularã a vârstnicului (I):

-          Particularitãþile bolilor cardio-vasculare la vârstnici.

-          Cardiopatia ischemicã.

-          Cardiomiopatiile.

-          Aritmiile cardiace la vârstnici.

2 h

Tema nr. 5. Patologia cardio-vascularã a vârstnicului (II):

·         HTA griatricã.

·         Valvulopatiile degenerative.

·         Insuficienþa cardiacã.

·         Arteriopatiile ºi flebopatiile vârstnicului.

 

2 h

Tema nr. 6. Geropatologie digestivã (I):

·         Patologia esofagianã, funcþionalã ºi organicã la vârstnici.

·         Gastropatiile vârstnicului.

·         Bolile digestive ischemice.

2 h

Tema nr. 7. Geropatologie digestivã (II):

·         Bolile hepatice ale colecistului ºi pancreasului la vârstnici.

·         Patologia intestinalã inflamatorie.

·         Patologia intestinalã tumoralã.

2 h

Tema nr. 8. Bolile reno-urinare la vârstnici:

-          Particularitãþile nefropatiilor la vârstnici.

-          Nefropatiile glomerulare.

-          Infecþiile urinare.

-          Incontinenþa ºi retenþia urinarã.

-          Afecþiunile prostatei la vârstnici.

2 h

Tema nr. 9. Reumatologie geriatricã:

-          Boala artrozicã.

-          Poliartrita reumatoidã la vârstnici.

-          Osteoporoza de involuþie.

2 h

Tema nr. 10. Hematologie geriatricã:

-          Consecinþele vârstei asupra hematopoiezei.

-          Anemiile vârstnicului.

-          Neoplaziile plasmocitare.

-          Leucemia limfaticã cronicã.

2 h

Tema nr. 11. Diabetul, nutriþia ºi bolile metabolice la vârstnici:

·         Necesarul nutritiv ºi problemele nutriþionale specifice vârstei a treia.

·         Denutriþia (malnutriþia protein-caloricã).

·         Obezitatea.

·         Diabetul zaharat.

2 h

Tema nr. 12. Geropatologie neurologicã ºi psihiatricã (I):

·         Ateroscleroza cerebralã.

·         Boala Parkinson.

·         Accidentele vasculare cerebrale.

2 h

Tema nr. 13. Geropatologie neurologicã ºi psihiatricã (II):

-          Depresia ºi sinuciderea.

-          Tulburãrile somnului.

-          Stãrile confuzionale acute.

-          Demenþa.

2 h

Tema nr. 14. Farmacologie geriatricã:

-          Particularitãþi în farmacologia ºi prescrierea medicamentelor la vârstnici.

2 h

Tema nr. 15. Urgenþe neurologice în practica geriatricã.

2 h

Total ore curs semestrul 1

30 h

 

Conþinutul lucrãrilor practice - Programa analiticã

 

 

 

1. Principii de organizare a activitãþii medicale geriatrice; particularitãþi de îngrijire a persoanelor vârstnice.

2 h

2. Semiologie clinicã geriatricã: principalele simptome ºi semne specifice patologiei geriatrice.

2 h

3. Evaluarea clinicã ºi funcþionalã a pacientului vârstnic; particularitãþile pregãtirii în vederea efectuãrii investigaþiilor uzuale.

2 h

4. Mijloace ºi metode de monitorizare clinico-paraclinicã folosite în practica medicalã geriatricã.

2 h

5. Pneumologie clinicã geriatricã (I): sindroame majore bronhopulmonare în patologia geriatricã ºi particularitãþile clinice ale acestora.

2 h

6. Pneumologie clinicã geriatricã (II): evaluarea clinicã ºi explorarea pacientului bronhopulmonar; mijloace de îngrijire specificã în pneumologia geriatricã.

2 h

7. Patologia cardio-vascularã a vârstnicului  (I): aspecte clinice particulare în principalele afecþiuni cardio-vasculare ale vârstnicilor (HTA, cardiopatia ischemicã, tulburãri de ritm ºi de conducere cardiacã, insuficienþa cardiacã, arteriopatii).

2 h

8. Patologia cardio-vascularã a vârstnicului  (II): mijloace de explorare, de îngrijire ºi terapie cardiologicã geriatricã.

2 h

9. Geropatologie digestivã (I): aspecte clinice particulare în patologia digestivã a vârstnicului; mijloace de explorare a bolilor digestive specifice vârstei a treia.

2 h

10. Geropatologie digestivã (II): dieta ºi mijloacele specifice de terapie ºi îngrijire a pacientului digestiv vârstnic.

2 h

11. Geropatologie renourinarã (I): aspecte clinice particulare în afectãrile glomerulare ºi în nefropatiile interstiþiale ale vârstnicului.

 

2 h

12. Geropatologie renourinarã (II): mijloace de explorare, de îngrijire, dietã ºi terapie în bolile renale ale vârstnicului.

2 h

13. Bolile reumatismale la vârstnici (I): aspecte clinice particulare; explorarea paraclinicã specificã patologiei reumatismale a vârstnicilor.

2 h

14. Bolile reumatismale la vârstnici (II): mijloace de îngrijire ºi terapie; recuperarea pacientului vârstnici cu deficienþe locomotorii.

2 h

15. Probleme de hematologie geriatricã: noþiuni fundamentale de clinicã ºi terapie a principalelor hemopatii din patologia geriatricã.

2 h

16. Nutriþia ºi bolile metabolice în practica geriatricã (I): alimentaþia la vârstnici; necesarul nutritiv al vârstnicului; problemele nutriþionale caracteristice vârstei a treia;

2 h

17. Nutriþia ºi bolile metabolice în practica geriatricã (II): malnutriþia protein-caloricã (cauze ºi particularitãþi ale denutriþiei la subiecþii vârstnici; mijloace de îngrijire ºi tratament).

2 h

18. Diabetul zaharat în patologia geriatricã: aspecte clinice particulare, complicaþii, mijloace de terapie ºi asistenþã medicalã a pacientului vârstnic diabetic.

2 h

19. Geropatologie practicã neurologicã: principalele aspecte clinice, de terapie ºi recuperare a pacienþilor vârstnici cu accidente vasculare cerebrale.

2 h

20. Noþiuni fundamentale de clinicã psihiatricã în patologia vârstnicului: mijloace de monitorizare clinicã ºi de îngrijire specificã.

2 h

21. Urgenþele majore ºi terapia intensivã în patologia geriatricã (I): urgenþele respiratorii ºi cardio-vasculare.

2 h

22. Urgenþele majore ºi terapia intensivã în patologia geriatricã (II): urgenþele digestive ºi reno-urinare.

2 h

23. Urgenþele majore ºi terapia intensivã în patologia geriatricã (III): urgenþele neurologice ºi psihiatrice.

2 h

24. Noþiuni fundamentale de farmacologie geriatricã: medicaþia principalelor aparate ºi sisteme la pacienþii vârstnici; principalele clase farmacologice (AINS, antibiotice, medicaþia aparatului cardio-vascular, digestiv, a SNC ºi medicaþia antidiabeticã).

2 h

25. Afecþiunile oncologice în practica clinicã geriatricã: particularitãþi clinice de diagnostic ºi conduitã terapeuticã oncologicã la pacienþii vârstnici.

2 h

26. Patologia geriatricã în practica medicinii d familie: particularitãþi de îngrijire ºi terapie a subiecþilor vârstnici.

2 h

27. Programe de îngrijire specifice subiecþilor vârstnici în concordanþã cu patologia curentã.

2 h

28. Mijloace ºi metode de  reinserþie socialã a pacienþilor vârstnici.

2 h

Total ore lucrãri practice semestrul 1

30 h

 

Bibliografie

 

 

  1. Bãlãceanu - Stolnici C. Geriatrie practicã. Ed. Medicalã Amaltea, Bucureºti, 1998.
  2. Bogdan C. Elemente de geriatrie practicã. Ed. Medicalã, 1992.
  3. Romoºan I., Spiru Luiza. Tratat de Geriatrie. Ed. Academiei Ana Aslan International, Bucureºti, 2004.
  4. ªuºan Maria Lelia. Semiologie Medicalã Geriatricã. Ed. Orizonturi Universitare, Timiºoara, 2003.

 

 

La stabilirea notei finale se ia în considerare:

 

Evaluarea Finalã

Examen practic

Testare periodicã prin teste grilã

70%

20%

10%

Forma de evaluare finalã

Examen oral

 

Tema 1: Studiul notiþelor de curs

5 h

Tema 2: Studiu dupã manual, suport de curs

5 h

Tema 3: Studiul bibliografiei minimale indicate

5 h

Tema 4: Documentare suplimentarã în bibliotecã

5 h

Tema 5: Pregãtire seminar sau laborator

10 h

Tema 6: Realizare referate, eseuri, traduceri etc.

0

Tema 7: Pregãtire teste de verificare periodice

0

Tema 8: Pregãtire prezentãri orale

0

Tema 9: Pregãtire examinare finalã

20 h

Tema 10: Consultaþii

5 h

Tema 11: Documentare pe teren

0

Tema 12: Documentare pe Internet

5 h

Tema 13: Alte activitãþi

0

Total ore studiu individual (pe semestru)

60 h