LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Management si legislatie sanitara

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

V – SPECIALITĂŢI MEDICALE III

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

MEDICINĂ : ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Dr DRAGOMIR IULIANA MANUELA

2.4 Titularul activităţilor de seminar

 

2.5.Gradul didactic    

SEF LUCRARI

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

1

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

0

3.4 Total ore din planul de învăţământ

15

din care: 3.5 curs

15

3.6 seminar/laborator

0

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

 13

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

  10

Tutoriat

    4

Examinări

    4

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

  13

3.7 Total ore studiu individual

69

 

3.9 Total ore pe semestru

84

3.10 Numărul de credite4)

3

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe  de sănătate publică, biostatistică, epidemiologie, etică.

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

-

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1. Să identifice starea de sănătate a unei colectivităţi  prin culegerea de infornaţii în condiţii cât mai standardizate şi calcularea de indicatori.

C2. Să itervină, prin programe de intervenţie aplicate colectivităţi care vizează factotrii cauzali, de risc sau boală, în menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii.

C5. Să iniţieze şi să deruleze o activitate de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul său de competenţe

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

·         dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;

·         să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea  valorilor morale şi  eticii profesionale;

·         să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

C7.  Interacţiune socială

·        să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

·        să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

·        să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele  obţinute;

·        să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

·         să aibă deschidere către invăţare pe tot parcursul vieţii;

·         să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

·         să valorifice optim şi creativ  potenţialul propriu în activităţile colective;

să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Obiectivul disciplinei este de a acorda studenţilor din anul IV suportul informaţional pentru a:

-deprinde noţiunile fundamentale necesare înţelegerii unor concepte şi elemente de metodă referitoare la descrierea, analiza şi intervenţia practică;

 -dobândi noţiuni şi cunoştinţe, aptitudini, comportamente, atitudini  necesare menţinerii, îmbunătăţirii şi  redobândirii sănătăţii;

 -explica caracteristicile managementului serviciilor de sănătate;

 -dobândi  atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii în domeniul medical.  

 -dobandi cunostinte teoretice si practice privind principalele legi care actioneaza in sectorul de sanatate.

7.2 Obiectivele specifice

 

 -dobândirea cunoştinţelor  necesare pentru înţelegerea funcţiilor şi principiilor conducerii aplicate la serviciile de sănătate

- dobândirea cunoştinţelor  privind caracteristicile sistemului de sănătate  din România şi din alte ţări;

 -dobândirea cunoştinţelor  privind principalele acte normative care reglementeaza exercitarea profesiei in domeniul ingrijirilor de sanatate.

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

1Sisteme de sănătate : modele ,descriere , analiză

2 ore

2Modalități de finanțare  a unui sistem de sănătate

2 ore

3Principalele modalități de plată a serviciilor și  furnizorilor de servicii de sănătate

2 ore

4Sistemul sanitar din România: istoric, reforme, actualități, perspective, organizare

2 ore

5Legislație sanitară în asigurările sociale de sănătate din România

2 ore

6 Organismele profesionale din domeniul sanitar

2 ore

7 Notiuni de economie sanitară

2 ore

8 Legislatie sanitară specifică: actualități.

 1 oră

BIBLIOGRAFIE

·         Note de curs 2014– 2015

·         Dragomir Manuela,  Management sanitar-organizarea sistemelor de sănătate, Editura Medicală Universitară Craiova, 2007

·         Dragomir Manuela, Ghelase M., Dinescu S., - Sănătate publică-demografie şi epidemiologie, Editura Medicală Universitară Craiova, 2005

·         -www.cnas.ro ,

·         -www.ms.ro,

·         Scoala natională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Managementul Spitalului, Editura Public H Press, Bucureşti, 2006.

 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

·         Cunoştinţele dobândite la disciplina de management şi legislaţie sanitară conferă sprijin pentru înţelegerea unor concepte, noţiuni şi elemente de metodă care vor putea fi aplicate în descriere, analiză şi intervenţie, atunci când acestea au drept obiect grupurile umane.

  • Deprinderile practice şi atitudinile acumulate constituie baza pentru înţelegerea importanţei unui management bun prin strategii şi politici de sănătate oportune  aplicat  serviciilor de sănătate, care să asigure o stare de sănătate bună

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

 

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi. Prezentări  power-point.

 

 

 

 

Studiu individual

Studiu notelor de curs,  suport de curs

 

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Catedra de sănătate public şi management

Ultima săptămână din semestru

Dr Dragomir

Cronologic, în funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

1 oră/săpt.

Catedra de sănătate publică şi management

Vineri  1300-1400

 

Dr Dragomir

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

1 oră/săpt.

Catedra de sănătate publică şi management

Vineri   1300-1400

 

Dr Dragomir

În funcţie de necesităţile studenţilor

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

 

x

70%

Lucrări practice

 

 

 

 

Examen

 

 

x

 

Verificările periodice

 

 

 

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

10%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

 

Sediul disciplinei

Dr Dragomir Iuliana Manuela