LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Metodologia cercetarii stiintifice

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

 

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

MOAŞE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Daniel Pirici

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Daniel Pirici

2.5.Gradul didactic    

Șef Lucrări

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Normă de bază

2.7. Anul de studiu

 

II

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

7

Tutoriat

1

Examinări

3

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

4

3.7 Total ore studiu individual

39

 

3.9 Total ore pe semestru

67

3.10 Numărul de credite4)

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C5 – Sa iniţieze si sa deruleze o activitate de cercetare ştiinţifică sau/şi formativa în domeniul sau de competente

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

  Fixarea şi aprofundarea unor noţiuni de baza din metodologia cercetarii stiintifice în domeniul nursingului, noţiuni pe care studentul le va întâlni şi cu care se va confrunta pe parcursul anilor de învăţământ ai Facultăţii de Moase si Asistenta Medicala, dar şi în cariera ulterioara

7.2 Obiectivele specifice

La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

-          Explice notiunile generale legate de tipurile de studii; de modul de planificare şi realizare a unui studiu ştiinţific şi de publicare a rezultatelor.

-          Să identifice corect modalităţile de realizare a activităţii de cercetare

-          Să analizeze, să sintetizeze şi să interpreteze corect rezultatele obţinute în urma activităţii de cercetare ştiinţifică în activitatea medicală

DEPRINDERI PRACTICE

-          Să planifice şi să efectueze lucrări experimentale în echipă

-          Să explice şi să interpreteze rezultatele analitice;

-          Să evalueze şi sa integreze date experimentale obţinute prin diverse metode ştiinţificeîn domeniului medical 

ATITUDINI

-          să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

-          să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

-          să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

-          să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

-          să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

-          să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

-          să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

-          să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

-          să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

1.      Cunoastere, stiinta, cercetare; Cercetarea ştiintifica în nursing: motive, scop, dezvoltare

1

2.      Studii: Pregatirea studiului; Elaborarea protocolului de studiu; Studii calitative si cantitative; Culegerea si prelucrarea datelor; Analiza si interpretarea rezultatelor; Particularitati in nursing;

3

3.      Tehnici, Metode şi Experimente: Tratamentul  “control”“Randomizarea” Tehnica “Blind” si tratamentul placebo; Validarea interna si externa; Problemele specifice nursingului

3

4.      Chestionare şi Interviuri Chestionare; Chestionare in nursing; Avantaje si dezavantaje ale chestionarelor; Valabilitate si incredere;  Interviuri in cercetare;  Tipuri de interviuri; valabilitae si incredere;

3

5.       Observaţii: Introducere; Observaţii structurate si nestructurate; Aplicatii pentru cercetarea in  nursing

2

6.      Evaluarea unui studiu de cercetare: Structura si rigorile evaluarii unui studiu; Evaluarea unui studiu calitativ; Evaluarea unui studiu cantitativ;

2

TOTAL

14

BIBLIOGRAFIE:

  • E. Gulie, M. Manea " Cercetarea in nursing" Editura Reprograph 2008
  • Kader Parahoo "Nursing research" Palgrave Macmillan, second edition 2006
  • Geoffrey Marczyk, “Essentials of Research Design and Methodology” John Wiley & Sons, Inc , 2005

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

  • Notiuni introductive: Variabile; Interactiuni; Bias-ul; Interferenta  statistică; Testarea ipotezelor; Erorile de tip I si II Exemplificari

3

  • Culegerea datelor: Tipuri de date ;Tipuri de culegere a datelor; Culegere de date în studii calitative;Culegere de date in studii cantitative; Exemplificari

3

  • Publicistica: Documentare; Reviste “peer-review”; Reviste medicale de nursing; Cerintele pentru inaintarea spre publicare a unui manuscris; Sumarul cerintelor tehnice; Pregatirea manuscrisului;

2

1.      Elaborarea unui referat cu caracter ştiinţific

6

TOTAL

14

BIBLIOGRAFIE:

  • E. Gulie, M. Manea " Cercetarea in nursing" Editura Reprograph 2008
  • Kader Parahoo "Nursing research" Palgrave Macmillan, second edition 2006

·          Geoffrey Marczyk, “Essentials of Research Design and Methodology” John Wiley & Sons, Inc 2005

·          Protocoale ale disciplinei

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  •  

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Sala 101

Ultimele două saptamani

Titular lucrari practice

Conform orarului  de la disciplină

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2ore/sapt.

Sala 101

Ultimele două saptamani

Titular lucrari practice

Conform orarului  de la disciplină

Program pentru studenţii slab pregătiţi

8 ore/sem.

Sala 101

Ultimele două saptamani

Titular lucrari practice

Conform orarului  de la disciplină

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare oral

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

X

 

 

10%

Lucrări practice

X

X

 

20%

Examen

 

 

X

70%

Verificările periodice

X

 

 

10%

Prezenţa la curs

 

 

 

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Prima zi de vineri a fiecarei luni

Lab. Imunohistochimie

Toate cadrele didactice