LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Nursing clinic neurologie si psihiatrie

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

V

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

 ASISTENȚA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

 Psihiatrie

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. George-Mihai Badescu

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Asist. Dr. Daniela Glăvan

2.5.Gradul didactic    

Conferentiar; Asistent Universitar.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

III

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DC

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

 

Examinări

8

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

8

3.7 Total ore studiu individual

48

 

3.9 Total ore pe semestru

90

3.10 Numărul de credite4)

3

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Deținerea unor cunoștințe de medicină generală și psihologie

4.2 de competenţe

-

 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

-

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 - Să identifice starea de boala si să stabileasca diagnosticul corect al afectiunii (afectiunilor).

C3. Să evalueze corect riscul de îmbolnăvire sau contextul apariției unei îmbolnăviri, să aleagă și să aplice măsurile adecvate de profilaxie.

C4. Să abordeze problemele de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice și/sau culturale proprii acelei colectivități.

C5. Să inițieze și să deruleze o activitate de cercetare științifică și/sau formativă în domeniul său de competențe.

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie și responsabilitate:

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

C7. Interacțiune social:

 • realizarea comunicării emoțional-empatice.
 • respectarea principiilor confidentialitatii,  neutralității afective și non-implicării emoționale în relația cu pacientul.
 • realizarea educării volițional-eutimice a implementării cognitiv-informaționale.

C8. Dezvoltare personală și profesională:

 • achiziționarea unui set de cunoștințe necesare interpretării în perspectiva teoriei comportamentale a patologiei medicale.
 • cunoașterea factorilor de risc comportamentali, comportamentelor autodistructive, acțiunilor comportamentale în situații de criză.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

-       cunoaşterea principalelor aspecte teoretice, biologice, psihologice şi sociale privind boala psihică

-       corelarea comportamentului uman cu patologia generală şi cea psihiatrică

7.2 Obiectivele specifice

-       să cunoască factorii de risc comportamentali

-       să fie familiarizat cu comportamentele autodistructive, acţiunile comportamentale în situaţii de criză

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Generalităţi – istoric – aspectele îngrijirii bolnavului psihic

Curente si doctrine in psihiatrie. Normalitate, anormalitate, boală psihică

2

Semiologia psihiatrică : procesele cognitive şi afectivo-conative şi integrarea comportamentală, conştiinţa şi personalitatea

2

Principalele sindroame psihiatrice. Examenul psihiatric

Etiopatogenia şi clasificarea bolilor psihice

2

Tulburări afective. Episodul maniacal. Tulburarea bipolară. Tulburările depressive

Tulburările anxioase. Suicidul

2

Schizofrenia şi tulburarea delirantă

 

2

Tulburările mintale organice  şi retardul mintal. Psihosomatica

 

2

Tulburările de personalitate şi comportament

 

2

Urgenţele psihiatrice. Probleme medicolegale în Psihiatrie

 

2

Tulburari de adictie la substante, alcool, tulburari ale obiceiurilor si impulsurilor

 

2

Elemente de terapie psihiatrică (biologică şi nonbiologică

Psihoigienă, psihopedagogie, elemente de psihoterapie, terapie comportamentală

2

BIBLIOGRAFIE

Van der Brug AF, 1996. Manual de nursing psihiatric. MAD Foudation, Ermelo, The Netherlands.

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

Principalele aspecte teoretice şi conceptuale implicate în psihiatrie. Comunicarea dintre cadrele medicale și pacienți

2

Examenul psihiatric.Foaia de observaţie psihiatrică Semiologie, sindroame psihiatrice Elemente de d

1,5

Rolul funcțiilor psihice, introducere în sisteme de diagnoză

1,5

Îngrijirea pacienților cu comportament depresiv

2

Îngrijirea pacienților cu comportament maniacal

2

Îngrijirea pacienților cu comportament psihotic

2

Îngrijirea pacienților cu demențe

2

Îngrijirea pacienților psihiatrici cronici

2

Îngrijirea pacienților cu comportament dependent

2

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Albu, Monica (1998),   Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium,Cluj-Napoca.
 2. Andreasec C., (2001)- Introductory textbook of Psychiatry, Third Edition, American Psychiatric Publishing, Inc.
 3. Ansoff, H.I. (1986), Thepathology ofapplied research in social science, in: HellerR F.A.(ed.), The use and abuse of social science, Sage Publications, London.
 4. Dunitz M-Cerebrovascular Disease and Dementia, Patology, Neuropsychiatry and Management-The Livery House London 2001
 5. Ey H., Bernard P., Brisset Ch. - Manuel de Psychiatrie, Ed. Masson, Paris, 1989
 6. Gheorghe M.D. - Actualităţi în psihiatria biologică, Ed. Intact, 1999, Bucureşti
 7. Gheorghe M.D. - Ghid terapeutic. Tulburare bipolară, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2001
 8. lonescu G. - Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie, Ed. Asklepios, 1995
 9. Kaplan J. H, Sadock B. J., Grebb J.A. - Synopsis of Psychiatry, Seventh Edition, Wiliams and Wilkins, Baltimore
 10. Kaplan J. H, Sadock B. J. - Terapia medicamentoasă în Psihiatrie, Ed. Calisto, 2002
 11. Lăzărescu M. - Psihopatologie clinică, Ed. Vest, Timişoara, 1994
 12. Lăzărescu M. (coord) - Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Ed. AII Educaţional, 1998
 13. Marinescu D, Udriştoiu T, Chiriţă V. - Ghid Terapeutic. Schizofrenie, Ed. Medicală Universitară Craiova, 2001
 14. Prelipceanu  D,  Mihăilescu R, Teodorescu  R. - Tratat de sănătate mintală, voi  I,  Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000
 15. Scripcaru Gh, Astărăstoae V., Boişteanu P., Chiriţă V, Scripcaru C. - Psihiatrie medico-legală, Ed. Polirom, laşi, 2002
 16. Udriştoiu, T., Marinescu, D. (sub red.) - Curs de Psihiatrie - Medicină Generală, partea l-a. Reprografia Universităţii din Craiova, 1995;
 17. Udriştoiu, T., Marinescu, D. (sub red.) - Curs de Psihiatrie - Medicină Generală, partea ll-a Reprografia Universităţii din Craiova, 1995;
 18. Udriştoiu T., Marinescu D., Boişteanu P. - Ghid terapeutic. Depresie majoră, Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2001
 19. *** American Psychiatrie Association 1987 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatrie Press, 1987
 20. *** American Psychiatrie Association 1987 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatrie Press, 1994
 21. *** American Psychiatrie Association 1987 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatrie Press, 2001
 22. *** Clasificarea Internaţională a Maladiilor (1994), CIM-X-OMS, Ed. Medicală
 23. *** Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice - Monitorul Oficial al României 2002, XIV, 589, 1-7
 24. *** Tratat de Psihiatrie, Oxford, Ediţia II, Ed. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România
 25. *** World Health Organization The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical Description and Diagnostic Guidelines, Geneva, WHO, 1992

 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Cunoștințele și comportamentul atitudinal deprinse la această disciplină oferă baza de studiu pentru normele etic comportamentale necesare fiecărui viitor asistent medical în abordarea bolnavului psihiatric.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc următoarele metode combinate: prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc următoarele metode combinate: aplicaţii practice, problematizarea

Studiu individual

1. Studiul şi descifrarea notiţelor de curs

2. Studiu după manual, suport de curs

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

5. Activitate de pregătire specifică seminar/ laborator

6. Realizare de referate, eseuri

7. Pregătire lucrări/teme de control

8. Pregătire prezentări orale

9. Pregătire examinare finală

10. Consultaţii

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe internet

13. Comunicare şi colaborare pe platforme electronice

14. Alte activităţi

 

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Clinica de Psihiatrie II

Presesiune

Colectivul disciplinei

În funcție de necesități și disponibilitatea studenților

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/cadru didactic

Clinica de Psihiatrie II

Bisăptămânal, marți, orele 12:00-14:00

Conf. Dr. George Badescu

Tema din săptămâna respectivă

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/cadru didactic

Clinica de Psihiatrie II

Lunar, în prima zi de joi a lunii, orele 12:00-14:00

Conf. Dr. George Badescu

Tema din săptămâna respectivă

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

 

 

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Lunar, în a doua zi de joi a fiecărei luni a semestrului, orele 12:00-14:00

Clinica de Psihiatrie

Conf. Dr. George Badescu

As. Univ. Dr. Daniela Glavan

                   

 

                                                                       

 

 

 

 

Notă:

1)         Ciclul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).

2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

 • pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);
 • pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).

3)         Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).

4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).

5)         Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

6)         Din cele 5 competenţe profesionale (cele care se trec în foaia matricolă) se aleg cele în care se încadrează disciplina.

7)         Competenţele transversale sunt în număr de 3 şi se notează de la C6 - C8: C6. Autonomie şi responsabilitate; C7. Interacţiune socială; C8. Dezvoltare personală şi profesională