LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Nursing clinic obstetrica ginecologie

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

1

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

Asistenta Medicala

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

NURSING OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

2.2. Codul disciplinei 

AM2106

2.3 Titularul activităţilor de curs

Șef lucr. univ. Dr. Dominic Iliescu, Asist. Univ. Dr. Capitanescu Răzvan

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Șef lucr. univ.Dr. Anca Braila, Șef lucr. univ.Dr, Cristian Vaduva

2.5.Gradul didactic    

Șef lucrări universitar

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

2015-2016

 

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

70

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

4

Examinări

8

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

98

 

3.9 Total ore pe semestru

168

3.10 Numărul de credite4)

5

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de Obstetrică, Ginecologie, Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Morfopatologie, Imunologie.

4.2. de competenţe

-

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual al noțiunilor predate in cadrul cursului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 - Să identifice starea de boala, să stabileasca diagnosticul corect al afectiunii (afectiunilor), diagnosticele nursing specifice, să aplice inervențiile adecvate și să realizeze evaluarea corectă a rezultatelor acestor intervenții.

C4 – Să abordeze problemele de santate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.

C5 – Sa initieze si sa deruleze o activitate de cercetare stiintifica sau/si formativa in domeniul sau de competente

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei de Nursing în Obstetrică - Ginecologie este de a oferi studenţilor suportul informational si logistic necesar pentru a putea recunoaște afecțiunile majore din patologia ginecologică și obstetricală, de a stabili diagnosticele nursing specifice, împreună cu aplicarea inervențiilor adecvate și să evaluarea corectă a rezultatelor acestor intervenții Dorim să pregătim asistenți medicali competitivi pe piața muncii, cu abilități profesionale deosebite. Dorim ca studenții să abordeze o ținută adecvată, să utilizeze un limbaj medical corect. Dorim ca studenții să fie capabili să lucreze eficient într-o echipă, astfel încât actul medical oferit pacientelor să fie calitativ superior. Studenții trebuie să fie capabili să empatizeze cu femeia bolnavă sau gravidă, să îi înțeleagă suferința și prin comportamentul lor să contribuie la creșterea încrederii în actul medical. Studenții trebuie să învețe să aibă un limbaj adecvat în fața pacienților și să învețe să contribuie la respectarea rigorilor activităților dintr-o unitate medicală. Dorim ca studenții să învețe să aibă un comportament adecvat față de toți membrii echipei de îngrijire.

 

7.2 Obiectivele specifice

Prin curricula adaptată la standardele europene de calitate, prin metodele de predare şi de evaluare utilizate, prin implicarea studenţilor în activităţi de cercetare şi de evaluare a pacienţilor, disciplina de Nursing în Obstetrică și Ginecologie urmăreşte să formeze aptitudini cognitive, deprinderi şi atitudini care să stea la baza actelor medicale de specialitate preventive, diagnostice, curative și de recuperare.  La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească:

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

 • să descrie simptomele afecțiunilor din obstetrică și ginecologie;
 • să descrie semnele afecțiunilor ginecologice și semenle sarcinii, în cadrul evoluției fiziologice sau patologice a acesteia;
 • să utilizeze terminologia medicală corectă;
 • să cunoasca tehnica efectuării unei anamneze corecte gincologice / obstetricale;
 • să analizeze critic informațiile obținute cu privire la starea de sănătate a femeii gravide și în afara sarcinii, precum și a fătului;
 • să interpreteze abaterile de la normal ale unor parametri biologici şi să caute relevanţa clinică;
 • să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite în cadrul disciplinei cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească ca platformă pentru instruirea clinică;
 • să comunice clar, riguros cunoştinţele căpătate sau rezultatele obţinute;
 • să emită ipoteze de lucru şi să le verifice.

DEPRINDERI PRACTICE

·         Însuşirea corectă a terminologiei medicale de specialitate;

·         Recunoaşterea semnelor vitale şi a simptomelor şi semnelor afecțiunilor din obstetrică și ginecologie;

·         Însuşirea tehnicii şi metodologiei efectuării unei anamneze de specialitate;

·         Dobândirea cunoştinţelor necesare efectuării unui examen obiectiv

de specialitate;

·         Dobândirea cunoştinţelor necesare identificării sindroamelor majore

din patologia ginecologică și obstetricală;

·         Însuşirea deprinderilor practice în efectuarea explorărilor complementare;

·         Analizarea şi coroborarea simptomelor şi semnelor clinice cu rezultatele explorărilor complementare;

·         să organizeze efectuarea lucrării practice: să formeze o echipă, să

împartă sarcinile, să colaboreze, să comunice cerinţele, să efectueze un examen clinic corect.

 

ATITUDINI

         ·            să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei;

         ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

         ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

         ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

         ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii;

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

         ·            să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei.

 

 

 

 

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

§        Tema 1: Standarde ocupationale. Evaluarea nursing initiala şi examinarea pacientei in ginecologie. Simptomatologia specifica și elemente nursing particulare etapelor de viață ale femeii.

 

2

1.      Asistentul medical / nursa / moaşa – descrierea competenţelor necesare.

2.      Scopul activităţii, roluri și îndatoriri: Activitatea de prevenţie, Îngrijirea perinatală, Supravegherea gravidei, nou-nascutului şi lăuzei la domiciliu, Teste, investigaţii, tratament şi naşteri, Îngrijirea nou-născutului. Supravegherea şi îngrijirea copilului în comunitate, Informator, profesor, meditator, Modalitati de cercetare si dezvoltare, Îndatoriri de management şi planning.

3.      Anamneza și Examenul general pe aparate şi sisteme, Examenul clinic ginecologic, al sânilor, abdomenului organelor genitale externe, examenul cu valve sau specul vaginal, tuşeul vaginal combinat cu palpeul abdominal, examinarea perianală, anală şi rectală, Examinarea fetiţelor și adolescentelor.

4.      Hemoragia. Sângerările în copilărie, pubertate şi adolescenţă, perioada de vârstă fertilă, premenopauză și postmenopauză.  Procesul nursing în hemoragiile genitale.

5.      Leucoreea fiziologică și patologică.  Elemente de diagnostic și tratament.  Procesul nursing.

6.      Durerea.  Durerea acută și cromnică pelvină, menstruală (dismenoreea), vulvară (vulvodinia). Diagnostic și tratament.  Procesul nursing în durerea de origine genitală.


7.      Masele tumorale pelviene. Perioada copilăriei – prepuberal. Pubertate + Adolescenţa.  Perioada de vârsta reproducătoare.  Tumori pelviene în  postmenopauză. Procesul nursing în tumorile pelviene

8.      Pruritul vulvar. Elemente de etiopatogenie, tratament și planul nursing.

9.      Pubertatea şi adolescenţa. Pubertatea fiziologică și patologică. Elemente de nursing.

10.  Menopauza și senescenţa. Elemente de definire, clasificare, determinism, aspecte clinice, tratament. Nursing în menopauză și perioada de senescenţă.

 

§         Tema 2: Nursing în infecţiile vulvo-vagino-cervicale, bolile transmisibile sexual, boala inflamatorie pelvină, TBC genital şi endometrioză.

1.      Nursing în infecţiile genitale. Generalităţi, Vulvo-vaginitele, Cervicita.

2.      Nursing în BTS: Sifilis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis, Infecţiile cu micoplasme, Herpesul genital, Infecţiile cu papilloma-virusuri, Gonoreea, Sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA, AIDS), Profilaxia   bolilor  cu   transmisie   sexuală.

3.      BIP. Definiţie, Generalităţi, Etiologie, Frecvenţă, epidemiologie, Aspecte anatomo-patologice, Clinică și examen obiectiv, Paraclinic, Diagnostic pozitiv, diferenţial , Evoluţie și complicaţii, Forme clinice, Tratament , Prognostic și Procesul nursing în BIP:  Probleme în colaborare,  Culegerea datelor,  Diagnostice: Deficitul de cunoştinţe, Durerea, Alterarea imaginii de sine, Anxietate , Relaţii familiale alterate, Fatigabilitate , Depresie, Tulburări de complianţă, Disfuncţii sexuale, Stare de sănătate alterată prin recidive, Intoleranţă la efort, Deficit de relaxare, Risc pentru deficit volemic, Tulburări ale mobilităţii fizice, Alterarea performanţelor şi capacităţilor, Risc pentru alterarea capacităţii de a deveni părinte, Risc de mutilare.

4.      TBC genital si endometrioza. Elemente de etipatogenie, Epidemiologie, Anatomie patologică, Diagnostic, Forme anatomo-clinice , Diagnostic diferenţial, Evoluţie – prognostic, Tratament și Procesul nursing in tuberculoza genitala.

5.      Procesul nursing in endometrioza: Probleme în colaborare, Culegerea datelor , Diagnostice nursing: Deficit de cunostinţe, Anxietate,  Alterarea imaginii faţă de propriul corp, Relaţii familiale alterate , Durerea cronică şi ciclică, Metroragia, Disfuncţii sexuale

 

2

 

 

§         Tema 3: Nursing in patologia tumorala benigna a vulvei , vaginului si colului uterin.

Nursing în cancerele de vulvă şi vagin și col uterin.

1.      Patologia vulvară și  procesul nursing în tumorile vulvare: Probleme în colaborare,  Culegerea datelor, Diagnostice nursing : Deficit de cunoştinţe, Alterarea imaginii de sine, Lipsa de apetit sexual, Infecţia şi potenţialul de infecţie, Durerea, Tulburări ale mobilităţii fizice, Dispareunia , Risc pentru leziuni.

2.      Procesul nursing în hematomul vulvar. Probleme în colaborare, Culegerea datelor, Diagnostice nursing, Potenţiala infecţie, Durerea.

3.      Patologia distrofică vulvară. Definiţie, Etiopatogenia, Formele clinice, Tratament, Prognosticul.

4.      Procesul nursing in patologia distrofică vulvară: Probleme în colaborare, Culegerea datelor, Diagnostice nursing: deficitul de cunoştinţe, dispareunie, prurit, alterarea imaginii faţă de sine.

5.      Leziuni precanceroase vulvare (displazii). Leziuni precanceroase vulvare (displazii).

6.      Patologia vaginală tumorală. Procesul nursing în tumorile benigne vaginale.

7.      Vaginita atrofică. Elemente de definiţie, etiologie ,patogenie,clinică ,examen clinic și paraclinic, tratament. Procesul nursing în vaginita atrofică: Culegerea datelor, Deficitul de cunoştinţe şi dispareunia.

8.      Leziuni neoplazice vaginale și Fistulele vaginale. Procesul nursing: Culegerea datelor, Diagnostice nursing: potenţiala izolare socială, potenţialul incontinenţei , potenţialul periclitării integrităţii ţesutului, potenţiala sexualitate modificată , potenţial de lezare .

9.      Patologia tumorală a colului uterin. Procesul nursing: Probleme în colaborare, Culegerea datelor, Diagnostice nursing: Deficit de cunoştinţe, Infecţie şi potenţial de infecţie, Hemoragia, Durerea, Disfuncţia sexuală, Potenţial de constipaţie, Potenţial de tulburări urinare.

10.   Leziunile precanceroase de col uterin. Definiţie, Generalităţi, Clasificare, Etiologie, Depistare, Diagnostic, Management. Procesul nursing în CIN: Probleme în colaborare, Culegerea datelor, Diagnostice nursing: Deficit de cunoştinţe, Anxietate.

 

 

2

 

§         Tema 4: Nursing in tumorile benigne și maligne de corp uterin.

1.      Fibromul uterin. Elemente de definire, etiopatogenie, anatomie patologică, simptomatologie, diagnostic, forme clinice, complicaţii, tratament. Procesul nursing în fibromul uterin: Culegerea datelor, Diagnostice nursing: sângerarea uterină anormală; deficit volemic sau risc de deficit volemic; deficit de cunoştinţe; complianţa slabă la investigaţii şi tratament; potenţial de infertilitate; durere acută şi cronică; disfuncţii sexuale; tulburări ale mobilităţii fizice; risc de infecţie; tulburări urinare; risc pentru complicaţii operatorii şi postoperatorii.

2.      Hiperplazia adenomatoasă endometrială. Definiţie, Etiologie, Anatomie patologică, Diagnostic, Prognostic, Complicaţii , Tratament.

3.      Procesul nursing în hiperplazia endometrială: Culegerea datelor, Diagnostice nursing: Deficit de cunoştinţe, Sângerare uterină anormală, Deficit volemic sau risc de deficit volemic, Disfuncţii sexuale, Potenţial de eşec de a face faţă riscului de infertilitate.

4.      Polipii cervicali şi endometriali. Definiţie, Etiopatogenie, Anatomie patologică, Simptome, Diagnostic, Evoluţie, Complicaţii, Tratament.

5.      Procesul nursing în tumorile benigne și maligne de corp uterin: Probleme în colaborare, Culegerea datelor, Diagnostice nursing: Deficit de cunoştinţe; Sângerare uterină anormală; Risc de deficit volemic; Durerea acută sau cronică; Disfuncţii sexuale; Risc de infecţie; Complianţă slabă la investigaţii şi tratament.

 

 

2

 

§        Tema 5: Nursing în patologia benignă și malignă a ovarului și sânului.

1.      Date generale despre tumorile ovariene. Caracteristicile tumorilor ovariene: etiologie, factori de risc, clasificare, diagnosticul tumorilor de ovar.

2.      Distrofiile ovariene. Chisturile funcţionale ovariene, Boala polichistică ovariană (Sindromul Stein-Leventhal).

3.      Evoluţia şi complicaţiile tumorilor benigne şi distrofiilor ovariene, tratamentul tumorilor benigne şi  chisturilor funcţionale de ovar.

4.      Nursing în patologia distrofică și tumorală ovariană: Probleme în colaborare, Evaluarea nursing iniţială, Diagnosticele nursing : anxietatea, Alterarea imaginii de sine , Tulburări ale respiraţiei , Deficit de cunoştinţe , Tulburări digestive , Deficit volemic şi alterarea perfuziei tisulare , Risc de infecţie , Durerea acută sau cronică , Alterarea performanţelor şi capacităţilor personale şi fatigabilitatea , Disfuncţia sexuală , Potenţială infertilitate.

5.      Semne cardinale în patologia sânului: Durerea, Scurgerea mamelonară, Masele tumorale. Examinarea clinică a sânului , Autoexaminarea sânului, Investigaţii paraclinice

6.      Patologia distrofică şi tumorală benignă mamară. Boala fibrochistică a sânului (Maladia Reclus), Fibroadenomul mamar, Tumora PHYLLODES , Tumori  vegetante intracanaliculare, Patologia implantului de sân.

7.      Procesul nursing în patologia distrofică și tumorală a sânului: Probleme în colaborare, Nursing (culegerea datelor), Diagnostice nursing : Deficit de cunoştinţe; Anxietate şi frică; Durere; Alterarea imaginii de sine; Anticiparea suferinţei şi depresie; Infertilitate şi potenţial de infertilitate; Tulburări de alăptare şi ablactare; Infecţie sau risc de infecţie; Tulburări ale integrităţii tegumentelor; Relaţii familiale alterate.

 

2

 

 • Tema 6: Nursing în tulburări de statică pelvină.

Nursing preoperator, postoperator și de recuperare la ginecopate și bolnavele cu intervenţii chirurgicale în patologia ginecologică.

 

2

8.      Date despre statusul normal al organelor genitale, Etiopatogenia tulburărilor de statică pelvină.

9.      Prolapsul genital. Procesul nursing: Deficit de cunoștințe, Tulburări urinare, Potențială periclitare a tegumentelor și mucoaselor, Potențiala izolare socială și afectare a imaginii de sine, Durerea, Disfuncție sexuală, Constipația potențială.

10.  Incontinența de urină la efort. Etiopatogenia tulburărilor de statică pelvină. Procesul nursing: Culegerea datelor, diagnostice: Deficit de cunoștințe, Tulburări urinare, Potențială periclitare a tegumentelor și mucoaselor, Potențială izolare socială și afectare a imaginii de sine, Durerea, Disfuncție sexuală, Constipație potențială.

 

 • Tema 7: Nursing în infertilitate, contracepţie, sexologie şi nursing prenupţial.

 

2

1.      Nursing în infertilitatea şi sterilitatea feminină şi masculină.

2.      Nursing în consilierea cu privire la contracepţie.

3.      Nursing în sexologie.

4.      Nursing în sfatul prenupţial.

 

 • Tema 8: Diagnostice şi intervenţii nursing în sarcină și evaluarea dezvoltării şi bunăstării produsului de concepţie.

 

2

5.      Diagnostice și intervenţii nursing în sarcina precoce și tardivă.

6.      Dezvoltarea şi diferenţierea embrionului și fătului.

7.      Evaluarea paraclinică a fiziologiei fetale, a stării de bine și a maturităţii acestuia.Intervenţii nursing.

 

 • Tema 9: Proceul nursing și psihoprofilaxia la naştere.

Naşterea în urgenţă.

Monitorizarea fetală la naştere.

 

2

1.      Evaluarea nursing la naştere. Diferenţierea falsului travaliu de travaliul adevărat.

2.      Evaluarea nursing necesară determinării diagnosticului de prezentaţie, poziţie şi varietate de poziţie.

3.      Evaluarea nursing a parametrilor esenţiali ai naşterii: canalul de naştere (bazinul dur şi moale), mobilul fetal, dinamica uterină, situaţia membranelor amnio-coriale, a placentei şi a lichidului amniotic, evoluţia mecanismului de naştere.

4.      Modalităţi clinice şi paraclinice de monitorizare a fătului la naştere.

5.      Parametri normali, acceptaţi, de alrmă şi patologici în monitorizarea fătului.

6.      Diagnostice nursing în cursul primei perioade a naşterii, de ştergere şi dilatare a colului uterin.

7.      Intervenţii nursing în cursul primei perioade a naşterii, de ştergere şi dilatare a colului uterin.

8.      Intervenţii nursing în cursul celei de-a doua perioade a naşterii, de expulzie a fătului.

9.      Intervenţii nursing în cursul celei de-a treia perioade a naşterii, de expulzie a placentei (delivrenţă).

10.  Intervenţii nursing în cursul celei de-a patra perioade a naşterii, de consolidare a hemostazei (lehuzia imediată).

11.  Plan nursing pentru travaliul şi naşterea în urgenţă – evaluare, intervenţii.

12.  Psihoprofilaxia la naştere: caracteristici psihodinamice ale stresului in travaliu şi naştere.

13.  Managementul problemelor emoţionale intrapartum.

 

§        Tema 10: Evaluarea mamei în lehuzie. Problemele lehuzei, diagnostice și intervenții nursing. Îngrijirea sânilor şi alăptarea.

 

2

1.      Principii nursing de evaluare nursing în lehuzia fiziologică și patologică.

2.      Principii de igienă a sînilor și alăptare.

3.      Activitatea fizică în lehuzie.

 

 • Tema 11: Nursing în operaţia cezariană, și nașterea instrumentală.

Nursing în naşterea patologică, distocică.

 

2

1.      Nursing în operaţia cezariană.

2.      Nursing în alicaţia de forceps.

3.      Nursing în vidextracţie.

4.      Nursing în naşterea patologică. Distociile de canal dur, de canal moale și de dinamică. Distociile datorate fătului și anexelor fetale.

 

 • Tema 12: Nursing în hemoragiile și disgravidiile din sarcină.

 

2

1.      Nursing în hemoragiile din prima jumătate a sarcinii: avortul, sarcina extrauterină, boala trofoblastică gestaţională.

2.      Nursing în hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii: placenta praevia, apoplexia utero-placentară, ruptura uterină.

3.      Nursing în disgravidia de prim și ultim trimestru.

 

 • Tema 13: Nursing în corioamniotită, hidramnios, oligoamnios, sarcina prelungită, oprită în evoluţie, naşterea prematură, izoimunizarea Rh şi ABO şi în restricţia de creştere intrauterină a fătului.

 

2

1.      Particularități nursing în corioamniotită.

2.      Particularități nursing în hidramnios.

3.      Particularități nursing în oligoamnios.

4.      Particularități nursing în sarcina prelungită.

5.      Particularități nursing în sarcina oprită în evoluţie.

6.      Particularități nursing în naşterea prematură.

7.      Particularități nursing în izoimunizarea Rh şi ABO.

8.      Particularități nursing în restricţia de creştere intrauterină a fătului.

 

 • Tema 14: Nursing în patologia maternă asociată sarcinii și  în şocul obstetrical

 

2

1.      Fiziopatologia evoluţiei bolilor infecţioase pe perioada sarcinii şi principii de nursing.

2.      Fiziopatologia evoluţiei bolilor aparatului digestiv pe perioada sarcinii şi principii de nursing.

3.      Fiziopatologia evoluţiei bolilor aparatului cardio-vascular pe perioada sarcinii şi principii de nursing.

4.      Particularități nursing în patologia O.R.L. asociată sarcinii.

5.      Particularități nursing în patologia oftalmologică asociată sarcinii.

6.      Particularități nursing în patologia cutanată asociată sarcinii.

7.      Particularități nursing în patologia musculară asociată sarcinii.

8.      Particularități nursing în patologia sistemului osteo-articular asociată sarcinii.

9.      Particularități nursing în patologia sistemului venos asociată sarcinii.

10.  Particularități nursing în patologia ginecologică asociată sarcinii.

11.  Particularități nursing în BTS asociate sarcinii.

12.  Fiziopatologia evoluţiei bolilor sistemului endocrin pe perioada sarcinii şi principii de nursing.

13.  Fiziopatologia evoluţiei bolilor aparatului respirator pe perioada sarcinii şi principii de nursing.

14.  Elemente de etiologie și fiziopatologie a evoluţiei şocului pe perioada sarcinii şi principii de nursing în îngrijirea şocului apărut în sarcină.

 

 

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR PRACATICE: PROGRAMA ANALITICĂ

 

 • F1. LP1.  Procesul nursing în Ginecologie.

 

1.      Evaluarea nursing initială.

2.      Diagnosticele nursing in ginecologie.

3.      Planul  nursing, interventiile nursing şi evaluarea nursing pozitivă.

 

2

 • F1. LP2.  Semnele cardinale în ginecologie

 

1.      Metroragia şi durerea în ginecologie. Elemente nursing. Aplicaţii practice.

2.      Prezenta maselor tumorale, leucoreea şi pruritul în ginecologie. Elemente nursing. Aplicaţii practice.

3.      Nursing în infecţiile vulvo-vagino-cervicale. Aplicatii practice.

4.      Nursing în boala inflamatorie pelvină şi TBC genital. Aplicatii practice.

5.      Procesul nursing în tuberculoza genitală şi endometrioză.

6.      Nursing în prevenirea infecţiilor genitale.

 

2

 • F1. LP3.  Nursing în patologia benignă a corpului uterin, colului uterin, vaginului și vulvei.

 

1.      Nursing în fibromul uterin. Aplicaţii practice. Nursing în leziunile benigne şi precanceroase de vulvă şi vagin. Aplicaţii practice.

2.      Nursing în leziunile benigne şi precanceroase de col uterin. Aplicaţii practice.

3.      Nursing în metroragiile disfuncţionale şi hiperplaziile endometriale.  Aplicaţii practice.

 

2

 • F1. LP4.  Nursing în investigațiile ginecologice, patologia benignă a sânului și ovarului.

 

1.      Elemente nursing în ecografie, colposcopie. Test Babes-Papanicolaou,  irigaţia vaginală.

2.      Nursing în patologia benignă a ovarului. Aplicaţii practice.

3.      Nursing în patologia benignă a sânului. Autoexaminarea sânului. Aplicaţii practice.

 

2

 • F1. LP5.  Procesul nursing în tumorile maligne mamare, ovariene, uterine și vulvo-vaginale.

 

1.      Procesul nursing în neoplasmul de col uterin.

2.      Procesul nursing în neoplasmul de corp uterin.

3.      Procesul nursing în cancerul de ovar.

4.      Procesul nursing în cancerul de sân.

5.      Procesul nursing în prolapsul genital şi incontinenţa urinară la efort.

6.      Procesul nursing în vederea intervenţiilor chirurgicale în patologia ginecologică.

7.      Procesul nursing la bolnavele care au fost operate în sfera ginecologică.

8.      Nursing în prevenirea cancerelor genitale.

 

 

 • F1. LP6. Nursing în infertilitate, contracepție, sexologie și recuperare

 

1.      Consiliere în infertilitatea şi sterilitatea feminină şi masculină.

2.      Consiliere în contracepţie şi sexologie.

3.      Consiliere prenupţială.

4.      Nursing în recuperarea femeilor cu afecţiuni genitale.

 

2

 • F1. LP7. Diagnostice de disconfort în sarcină. Intervenţii nursing.

 

1.      Diagnostice de disconfort în sarcină.

2.      Intervenţii nursing adresate disconfortului datorat sarcinii.

3.      Evaluarea maturităţii şi bunăstării fetale. Aplicaţii practice.

4.      Dezvoltarea şi diferenţierea embrionului. Prezentare practică.

5.      Creşterea şi dezvoltarea fetală. Nutriţia intrauterină, răspunsul la stress. Demonstraţii practice.

6.      Evaluarea paraclinică a fiziologiei fetale şi a stării de bine a acestuia. Aplicaţii practice.

7.      Evaluarea maturităţii fetale. Aplicaţii practice.

 

2

 • F1. LP8. Evaluarea nursing la naştere. Aplicaţii practice.

 

1.      Evaluarea nursing la naştere. Diferenţierea falsului travaliu de travaliul adevărat. Aplicaţii practice.

2.      Evaluarea nursing necesară determinării diagnosticului de prezentaţie, poziţie şi varietate de poziţie. Aplicaţii practice.

3.      Evaluarea nursing a parametrilor esenţiali ai naşterii: canalul de naştere (bazinul dur şi moale), mobilul fetal, dinamica uterină, situaţia membranelor amnio-coriale, a placentei şi a lichidului amniotic, evoluţia mecanismului de naştere. Aplicaţii practice.

4.      Intervenţii nursing în prima perioadă a naşterii. Aplicaţii practice.

5.      Diagnostice nursing în cursul primei perioade a naşterii, de ştergere şi dilatare a colului uterin.

6.      Intervenţii nursing în cursul primei perioade a naşterii, de ştergere şi dilatare a colului uterin.

7.      Intervenţii nursing în perioadele II, III şi IV ale naşterii. Aplicaţii practice.

8.      Intervenţii nursing în cursul celei de-a doua perioade a naşterii, de expulzie a fătului.

9.      Intervenţii nursing în cursul celei de-a treia perioade a naşterii, de expulzie a placentei (delivrenţă)

10.  Intervenţii nursing în cursul celei de-a patra perioade a naşterii, de consolidare a hemostazei (lehuzia imediată).

11.  Diagnosticul nursing al suferinţei fetale intrapartum şi postpartum. Aplicaţii practice.

12.  Îngrijiri speciale acordate fătului şi nou-născutului cu suferinţă. Demonstraţii practice.

13.  Psihoprofilaxia durerii şi anxietăţii la naştere. Aplicaţii practice.

14.  Psihoprofilaxia la naştere: caracteristici psihodinamice ale durerii, stresuluişi anxietăţii in travaliu şi naştere. Aplicaţii practice.

15.  Managementul problemelor emoţionale intrapartum. Aplicaţii practice.

 

2

 • F1. LP9.  Nursing în nașterea patologică.

 

1.      Nursing în nașterea prin operaţie cezariană, forceps şi vidextractor. Aplicaţii practice.

2.      Nursing în naşterea patologică. Distociile de canal dur, de canal moale, de dinamică, distociile datorate fătului și cele datorate anexelor fetale. Aplicaţii practice.

 

2

F1. LP10.  Nursing în hemoragiile și disgravidiile din sarcină. Aplicaţii practice.

 

1.      Particularități nursing în hemoragiile din prima jumătate a sarcinii: avortul, sarcina extrauterină,  boala trofoblastică gestaţională.

2.      Nursing în hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii: placenta praevia, apoplexia utero-placentară, ruptura uterină.

3.      Nursing în disgravidia de prim și ultim trimestru.

 

2

F1. LP11.  Nursing în patologia lichidului amniotic, sarcina prelungită, restricția de crestere fetală şi sarcina oprită în evoluţie. Aplicaţii practice.

 

1.      Nursing în corioamniotită.

2.      Nursing în hidramnios.

3.      Nursing în oligoamnios și restricţia de creştere intrauterină a fătului.

4.      Nursing în sarcina prelungită.

5.      Nursing în sarcina oprită în evoluţie.

 

 

F1. LP12.  Nursing în naşterea prematură și izoimunizare. Aplicaţii practice.

 

1.      Nursing în naşterea prematură.

2.      Nursing în izoimunizarea Rh şi ABO şi în restricţia de creştere intrauterină fetală. Aplicaţii practice.

 

2

F1. LP13.  Nursing în afecțiunile asociate sarcinii.

 

1.      Principii de nursing în îngrijirea asocierii dintre bolile infecţioase şi sarcina.

2.      Principii de nursing în îngrijirea asocierii dintre bolile aparatului digestiv şi sarcina.

3.      Fiziopatologia evoluţiei bolilor aparatului cardio-vascular pe perioada sarcinii şi principii de nursing în îngrijirea asocierii dintre bolile aparatului cardio-vascular şi sarcina

4.      Particularități nursing în patologia O.R.L., oftalmologică, cutanată,  musculară,  osteo-articulară, venoasă, endocrină, respiratorie, neurologică și ginecologică asociată sarcinii.

 

 

F1. LP14.  Nursing în şocul obstetrical. Aplicaţii practice.

 

1.      Principii de nursing în îngrijirea şocului apărut în sarcină, corelate cu etiologia și fiziopatologia evoluţiei.

 

2

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de Nursing în Obsterică și Ginecologie este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină assitent medical.
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru  celelalte discipline clinice din domeniul medicinei interne, constituind fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

Ultima saptamană a semestrului

Asistentul de grupă

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptamana

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

 

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

-

-

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

Toate cadrele didactice