LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Nursing general

Programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

1.3 Departamentul

NURSING

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

NURSING GENERAL

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Conferentiar Universitar dr Manea Madalina

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Sef lucrari dr Geormaneanu Cristiana, Sef lucrari dr Cotoi Bogdan

2.5.Gradul didactic    

Conferentiar, Sef lucrari

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DD

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

12

din care: 3.2 curs

4

3.3 seminar/laborator

8

3.4 Total ore din planul de învăţământ

168

din care: 3.5 curs

56

3.6 seminar/laborator

112

Distribuţia fondului de timp ore:

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

40

Tutoriat

4

Examinări

6

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

102

 

3.9 Total ore pe semestru

270

3.10 Numărul de credite4)

9

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studentii trebuie sa aiba cunostinte de anatomia si fiziologia omului, biochimie si biofizica.

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Studentii vor studia individual bibliografia pe care o au la dispozitie si indicata dinaintea desfasurarii cursului si/sau vor pregati materialele proprii de curs (prezentari ppt, orale, filme, altele) indicate cu minim o saptamana inainte si alese de comun acord cu ei.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Studentii vor studia individual lucrarile practice indicate inaintea desfasurarii acestora si vor efectua practic, pe manechin sau pe propria persoana*, sub directa supraveghere a indrumatorului de grupa, examinari clinice si tehnici de ingrijire.

 

*se refera la tehnici care nu pun in pericol siguranta studentului, cum ar fi masurarea tensiunii arteriale, transportul bolnavului, demonstrarea pozitiilor in pat, administrarea medicamentelor la nivelul mucoaselor si tegumentelor, si altele; indrumatorul de grupa este direct raspunzator de siguranta studentului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1. Dobandirea in timpul pregatirii a cunosterii adecvate a stiintelor care stau la baza ingrijirilor

 • Sa defineasca sanatatea ca un echilibru bio-psiho-social si sa utilizeze principiul piramidei lui Maslow cand aplica ingrijirile pentru sanatate
 • Sa aprofundeze cunostintele despre anatomia si fiziologia aparatelor si sistemelor care realizeaza cele 14 nevoi fundamentale, sa identifice manifestarile de independenta si problemele de dependenta ale acestor nevoi si sa aplice ingrijiri de baza pentru mentinerea autonomiei acestora

C2. Cunoasterea eticii profesionale

 • Cunoasterea drepturilor legale si a drepturilor de natura etica si deontologie profesioanal ca si a raspunderii penale si civile ce deriva din nerespectarea acestora

C3. Dobandirea experientei clinice

 • Cunoasterea tehnicilor de administrare a medicamentelor, incidentele si accidentele aparute ca urmare a administrarii acestora si modul de interventie pentru combaterea adecvata a efectelor adverse
 • Identificarea tipurilor de produse biologice care pot fi recoltate, rolul acestora in organism, aspectul lor normal si patologic
 • Insusirea manevrelor de resuscitare cardio-pulmonara la adult si copil

C4. Dobandirea capacitatilor de formare in domeniu

 • Dezvoltarea atributelor educationale prin participarea activa la procesul didactic
 • Cunoasterea cerintelor de dezvoltare profesionala conform Declaratiei de la Alma Ata

C5. Dobandirea experientei de colaborare

 • Stimularea cunoasterii prin activitati stundetesti comune
 • Intelegerea nursingului ca stiinta a ingrijirilor oferite de catre echipa
 • Intelegerea sanatatii ca echilibru bio-psiho-social, ca urmare ocrotita multidisciplinar

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

 • sa dobandeasca cunostiintele stiintifice de baza ale nursingului care sa-i permita practica nursing autonoma, recomandata de catre OMS si acceptata la nivel national si international
 • să înveţe să identifice si sa defineasca o problema la nivelul uneia din cele 14 nevoi fundamentale ale fiintei umane, conform teoriei Henderson si sa aplice procesul nursing adecvat pentru rezolvarea ei.
 • sa cunoasca drepturile legale si drepturile de natura etica ale omului si sa se pregateasca pentru a practica profesia in conformitate cu acestea

 

C7. Interacţiune socială;

          ·            să aibă respect pentru viata, pentru diversitate şi multiculturalitate si compasiune pentru omul suferind

          ·            să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă, in grupa, la nivel de facultate sau chiar universitate pentru actiuni comune, educative si umanitare si caracter de voluntariat, in domeniul nursing sau domenii inrudite acestuia

          ·            să dezvolte abilitati de comunicare care sa-i permita performanta nursing

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

 • să conştientizeze necesitatea studiului individual si sa utilizeze o cat mai diversa paleta bibliografica;
 • sa utilizeze dovezile stiintifice pentru implementarea procesului de autoinstruire si sa poata diferentia informatiile utilizand puterea dovezilor – cu scopul de a practica mai tarziu nursingul bazat pe dovezi
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei pentru invatare si sa aiba competente de comunicare pentru impartasirea cunostintelor
 • sa fie pregatit sa lucreze atat singur cat si in echipa pentru a-si diversifica paleta informationala si sa fie obisnuit sa impartaseasca celorlalti cunostintele acumultae
 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii

 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Ințelegerea individului uman din punct de vedere al nevoilor sale fundamentale si utilizarea acestor cunoștințe in îngrijirile generale acordate ființei umane, ca un tot bio-psiho-social

7.2 Obiectivele specifice

La sfârşitul cursurilor studenţii vor fi capabili:

-          să ştie ce este nursingul, originea acestuia şi modul în care se organizează această activitate în prezent, atât pe plan naţional cât şi internaţional

-          să înţeleagă pe baza căror principii se desfăşoară nursingul si care este legislatia si codul etic care reglementeaza profesia

-          să ştie care sunt cele 14 nevoi fundamentale ale fiinţei umane şi manifestarile de independenta ale acestora

-          să cunoască cele mai importante cauze de dependenta ale nevoilor fundamentale si interventia de nursing general adecvata fiecarei situatii in parte

-          să defineasca procesul nursing si etapele acestuia

-          să identifice dependenţele apărute în diagnosticul de nursing şi să planifice intervenţiile, explicând ştiinţific motivul pentru care intervin

-          să cunoască cele mai importante aspecte de nursing general caracteristice diferitelor perioade ale vieţii

-          să-si însuşească tehnicile de recoltare ale probelor biologice şi tehnicile de îngrijire ale bolnavului, indiferent de afecţiunea acestuia (ingrijiri bazale)

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

 1. Profesiunea de nursing – viziune obiectivă (definiţiile nursing ;concepte de bază ale practicii nursing)

2

 1. Nursingul ca ştiinţă medicală a îngrijirilor (istoria nursingului; funcţiile nursingului)

2

 1. Noţiuni de etică în practica nursing (codul de etică nursing; jurisdicţie şi etică medicală)

2

 1. Sistemul îngrijirilor medicale (O.M.S; programul „nursingul în acţiune”. Recomandări ale Conferinţei Europene de Nursing. Declaraţia de la Alma Ata.)

2

 1. Nevoile umane – bază a activităţii nursing; teoria lui Abraham Maslow. Conceptul Virginiei Henderson privind nevoile umane.

2

 1. Satisfacerea nevoilor fundamentale: independenţa, dependenţa şi specificul ei pe grupe de vârstă. Clasificarea nivelelor de dependenţă şi sursele de dificultate.

2

 1. Nevoia de a respira (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a avea o circulaţie adecvată (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Resuscitarea cardio-pulmonara si aspect specific ale acesteia pe grupe de varsta

2

 1. Nevoia de a mânca (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

4

 1. Nevoia de a elimina (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice): eliminarea fecalelor, urinei, diaforeza, sangele menstrual, eliminari vaginale inadecvate, sputa, eliminari patologice

6

 1. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

4

 1. Nevoia de mişcare şi menţinere a posturii (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice

2

 1. Nevoia de a dormi şi a se odihni (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a menţine corpul curat (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a se îmbrăca şi a se dezbrăca (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a comunica (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

4

 1. Nevoia de a evita pericolele (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a acţiona conform propriilor valori şi credinţe (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a fi util, ocupat, de a se realiza (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice).

2

 1. Nevoia de a se recrea. (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice)

2

 1. Nevoia de a învăţa pentru a păstra sănătatea. (noţiuni de anatomia şi fiziologia sistemelor şi aparatelor ce realizează această nevoie; entităţi patologice)

4

BIBLIOGRAFIE

 1. Beldean Luminita. Procesul de Nursing. Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 1999.
 2. Beldean Luminita. Aspecte nursing în afecţiuni ale aparatului digestiv şi renal. Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 1999.
 3. Beldean Luminita. Aspecte nursing în afecţiuni respiratorii şi cardio – vasculare. Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 1999.
 4. Groza P. Fiziologie umană. Editura Medicală, Bucureşti, 1977.
 5. Manea Madalina Curs de nursing general – volumul I Editura Craiova Medicală, 2003
 6. Manea Madalina Bazele stiintifice ale nursingului, Editura ALMA, 2008
 7. Sparks S., Taylor C. Nursing Diagnosis Reference Manual, Pennsylvania, 1995.
 8. Titircă Lucretia. Ghid de nursing. Editura Viaţa Medicală Românească, 1999.
 9. Revista Nursing science quarterly – theory, research and practice; oct 1999, sept. 2001.
 10. Revista Asociatiei de Nursing din Romania (periodice)

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

 1. Sarcinile de serviciu ale nursei

4

 1. Locul de muncă al nursei

4

 1. Circuitele funcţionale în unităţile sanitare

4

 1. Regulamentul de ordine interioară în sectorul sanitar.

4

 1. Odihna pasivă; patul bolnavului.

4

 1. Poziţiile şi mişcările bolnavului la pat.

4

 1. Îngrijirile bolnavului la pat

4

 1. Metode de dezinfecţie şi dezinsecţie

4

 1. Asepsia şi antisepsia. Metode de sterilizare.

4

 1. Transportul bolnavilor; indicaţii şi modalităţi

4

 1. Examen obiectiv pe aparate şi sisteme

4

 1. Supravegherea bolnavului; foaia de observaţie şi foaia de temperatură (de monitorizare).

4

 1. F.O.- respiraţie. Exerciţii respiratorii. Spirometria. Tehnici de menţinere a căilor respiratorii libere. Oxigenoterapia.

4

 1. F.O.- circulaţie. Măsurarea tensiunii arteriale. Efectuarea ECG. Oscilometria. Teste de provocare ischemică

4

 1. Resuscitarea cardio - respiratorie

4

 1. Îngrijiri generale privind nevoia de a mânca şi a bea. Alimentaţia bolnavului: principii generale

4

 1. Regimuri alimentare. Rehidratarea organismului

4

 1. Îngrijiri generale pentru nevoia de a elimina.

4

 1. F.O. – eliminare. Monitorizare diureză, scaune, vărsături, expectoraţie. Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor traheo-bronşice

4

 1. F.O. – monitorizarea temperaturii. Îngrijiri generale pentru menţinerea temperaturii adecvate

4

 1. Îngrijiri generale privind mişcarea

4

 1. Îngrijiri generale privind asigurarea condiţiilor de somn şi odihnă

4

 1. Îngrijiri generale privind igiena personală

4

 1. Îngrijiri generale privind îmbrăcarea bolnavilor. Cum se asigură o lenjerie şi îmbrăcăminte adecvate

4

 1. Tehnici de comunicare

4

 1. Îngrijiri generale pentru nevoia de a evita pericolele

4

 1. Îngrijiri generale pentru nevoia de a acţiona conform propriilor valori si de a fi util

4

 1. Îngrijiri generale pentru nevoia de a se recrea şi a învăţa pentru a-si păstra sănătatea

4

BIBLIOGRAFIE

 1. Baltă G. Tehnici speciale de îngrijire a bolnavilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
 2. Mozes C. Tehnica îngrijirii bolnavului, vol.I şi II. Editura Medicală, Bucureşti, 1988.
 3. Manea Madalina, Mercut D Lucrari practice de nursing, Ed Craiova Medicala, 2005
 4. Titircă Lucretia. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, 1998.

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de nursing general zideste temelia pe care se ridica activitatea de nursing special pe care studentul si-o va desavarsi in urmatorii ani de studiu si o va practica de-a lungul vietii, oriunde in lume. Nursingul general include activitatea asistentului medical din Romania dar este mult mai cuprinzator decat activitatea acestuia, oferind autonomie si competente extinse care sunt in concordanta cu orice curicula de nursing, cel putin la nivel european. 

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: metode clasice si metode moderne, prezentari ppt, filme, white-board, flipchart, serious-games, utilizarea mulajelor, planselor, manechinelor, soft de simulare. Disciplina beneficiaza de un laborator de invatare simulata a nursingului. Resurse: carti de specialitate editate de catre cadrele didactice ale disciplinei pe care studentii le pot procura de la disciplina, biblioteca universitatii cu manualele si revistele indicate in bibliografie, surse pe internet – computere in sala de demonstratii a facultatii si la biblioteca universitatii, serious-games la dispozitia studentilor oferite de un grant international coordonat de catre disciplina, material didactic european (tradus in limba romana) oferit de doua granturi europene coordonate de catre disciplina.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode: metode frontale (expunerea, problematizarea, demonstratia, conversatia, exercitiul), metode de activitate individuala (lectura), metode de activitate in grup  (studiul de caz, joc de rol, metoda proiectelor, metode de simulare, experimentul), metode moderne (invatarea cooperanta, predarea de catre studenti, exemplate explicative, brainstorming, invatarea cu ajutorul calculatorului, metoda ciorchinelui)

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode: expunerea, conversatia, exercitiul, demonstratia, simularea, problematizarea. Lectura.

Studiu individual

Studentii sunt anuntati verbal inaintea orelor de curs si lucrari prcatice dar si prin consultarea avizierului sau site-ului facultatii despre tematica ce urmeaza a fi discutata si li se solicita sa o consulte inaintea cursului/LP; studentii sunt anuntati cu o saptamana inaintea cursului ce subiect sa abordeze pentru prezentarea la curs (cand este cazul); studentii sunt anuntati de la inceputul semestrului care sunt datele de evaluare periodica pentru a permite planificarea optima a studiului individual.

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Laboratoarele de nursing

Ultima saptamana a semestrului

Indrumatorul de grupa

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Laboratoarele de nursing (Sali de LP)

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/saptamana/cadru didactic

Laboratoarele de nursing (Sali de LP)

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Examen oral si evaluare deprinderi practice

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

 

X

70%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice si activitatea din timpul cursului/LP

 

X

 

5%

Prezenţa la curs

-

-

-

-

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Laborator de nursing

Titular de disciplina