LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Nutritie si dietetica

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

3

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

Asistenta Medicala

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

NUTRITIE SI DIETETICA

2.2. Codul disciplinei 

AM2106

2.3 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. DINCA MIHAELA

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Prof. univ. dr. DINCA MIHAELA , Asistent univ. dr. VLADU MIHAELA

2.5.Gradul didactic    

profesor, asistent universitar

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

2015-2016

 

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

52

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

4

Examinări

8

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

96

 

3.9 Total ore pe semestru

152

3.10 Numărul de credite4)

2

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Morfopatologie, Imunologie.

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual al noțiunilor predate in cadrul cursului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 - Să evalueze corect statusul nutritional si afectiunile asociate pentru care elaboreaza programe dietetice

C4 – Să abordeze problemele de santate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.

C5 – Sa initieze si sa deruleze o activitate de cercetare stiintifica sau/si formativa in domeniul sau de competente

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele  disciplinei de Nutritie si Dietetica sunt:

-insusirea cunostintelor de nutritie si gastrotehnie aplicabile in patologia medicala;

 -oferirea suportului teoretic si practic necesar in elaborarea programelor nutritionale corelate cu starea de sanatate sau de boala.

-pregătirea de asistenți medicali competitivi pe piața muncii, cu abilități profesionale deosebite.

-dobandirea unei ținute adecvate si a unui limbaj medical corect.

-dobandirea abilitatilor de a lucra eficient într-o echipă, astfel încât actul medical oferit pacienților să fie calitativ superior.

7.2 Obiectivele specifice

Prin curricula adaptată la standardele europene de calitate, prin metodele de predare şi de evaluare utilizate, prin implicarea studenţilor în activităţi de cercetare şi de evaluare a pacienţilor, disciplina de Nutritie si Dietetica urmăreşte să formeze aptitudini cognitive, deprinderi şi atitudini care să stea la baza oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator. 

ABILITĂŢILE COGNITIVEle vor permite:

 • cunoasterea rolului principiilor nutritive in economia metabolica a organismului uman
 • aprecierea statusului nutritional individual
 • utilizarea unei  terminologii medicale corecte
 • aprecierea necesarului nutritional in functie de starea de sanatate, consum energetic, preferinte individuale

DEPRINDERI PRACTICE

·         Însuşirea corectă a terminologiei medicale

·         Realizarea unui program nutritional adecvat

·         Însuşirea tehnicii şi metodologiei efectuării unei anamneze (interviu)

·         Dobândirea cunoştinţelor si abilitatilor necesare pentru a modifica obiceiuri alimentare nesanatoase

·         Promovarea unui stil de viata sanatos

ATITUDINI

 • să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.
 • să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;
 • să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;
 • să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;
 • să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.
 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;
 • să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei

 

 

8. CONŢINUTURI

 

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

 

Tema 1: Evaluarea clinica si biologica a unui subiect cu patologie nutritional-metabolica

2

 

 

 

 

Tema 2: Principii alimentare (necesar energetic, necesarul factorilor nutritivi, necesarul in vitamine si elemente minerale

2

 

 

 

 

Tema 3: Etapele stabilirii unui program alimentar

2

 

 

 

 

Tema 4: Principii de nutritie si management nefarmacologic in obezitate

2

 

 

 

 

Tema 5: Terapia nutritionala medicala in diabetul zaharat

2

 

 

 

 

Tema 6: Principii de nutritie in dislipidemii si bolile cardio-vasculare

2

 

 

 

 

Tema 7:  Principii de nutritie in bolile digestive si renale

2

 

 

 

 

 

 

 

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: PROGRAMA ANALITICĂ

 

F1. LP1.   Particularitati ale anamnezei si examenului clinic in patologia nutritional metabolica

2

 

F1. LP2.   Evaluarea si interpretarea rezultatelor in metabolismul intermediar

2

 

F1. LP3.   Rolul glucidelor, proteinelor si lipidelor in economia metabolica

2

 

F1. LP4.   Etapele stabilirii unui program alimentar

2

 

F1. LP5.   Ancheta alimentara: etape, particularitati

2

 

F1. LP6.   Principii de gastrotehnie in practica medicala

2

 

F1. LP7.   Principii generale de alimentatie a persoanelor sanatoase

2

 

F1. LP8.   Principii de nutritie in obezitate; elaborarea unor regimuri alimentare hipocalorice

2

 

F1. LP9.    Principii de nutritie in diabetul zaharat tip; elaborarea unui regim alimentar

2

 

F1. LP10.  Principii de nutritie in diabetul zaharat tip 2; elaborarea unui regim alimentar

2

 

F1. LP11.  Principii de nutritie in dislipidemii

2

 

F1. LP12.  Principii de nutritie in hipertensiunea arteriala si insuficienta cardiaca

2

 

F1. LP13.  Principii de nutritie in bolile digestive

2

 

F1. LP14.  Principii de nutritive in bolile renale

2

 

         

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de Nutritie si dietetica este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină medic
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera premisele abordarii complexe  a actului medical

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

2

Spitalul clinic municipal Filanropia, Clinica medicală II

Ultima saptamana a semestrului

Asistentul de grupă

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/ saptamana/ cadru didactic

Spitalul clinic municipal Filanropia, Clinica medicală II

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/ săptamana

Spitalul clinic municipal Filanropia, Clinica medicală II

 

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

-

-

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Spitalul clinic municipal Filanropia, Clinica medicală II

Toate cadrele didactice