LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Puericultura. Pediatrie

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

NURSING ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.4 Domeniul de studii

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.5 Ciclul de studii1)

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

PUERICULTURĂ-PEDIATRIE-NURSING-PEDIATRIE

 

2.2. Codul disciplinei 

 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Georgeta Ligia Stanescu

 

2.4 Titularul activităţilor de seminar

 Sef lucrari dr. Liliana Anghelina, Asist. Univ. dr. Liana Cismaru, Asist. Univ. dr. Maria Veronica

 

2.5.Gradul didactic    

Conferentiar, sef lucrari, Asistent univ.

 

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza/asociat

 

 

Nivelul de studii1)

Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4)

 

C

S

L

P

TOTAL

 

L

1

        2

        2

DS

        DS

        DS

DI

         DI

         DI

2

  2

  2

 

3

  4

  3

 

5

      6

      5

70

      84

       70

3 (sem1)

4 (sem2)

 5 (sem2)

2.7. Anul de studiu

 

III

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

 

                                       

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestrul I al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore:

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

 

Examinări

4

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

14

3.7 Total ore studiu individual

90

 

3.9 Total ore pe semestru

146

3.10 Numărul de credite4)

3

               

 

TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestrul II al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

11

din care: 3.2 curs

4

3.3 seminar/laborator

7

3.4 Total ore din planul de învăţământ

154

din care: 3.5 curs

56

3.6 seminar/laborator

98

Distribuţia fondului de timp ore:

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

 

Examinări

4

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

26

3.7 Total ore studiu individual

98

 

3.9 Total ore pe semestru

252

3.10 Numărul de credite4)

9

               

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu video proiector, respectarea orelor de curs conform orarului, tematica cursului conform programei analitice

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual al laboratorului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6) 7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

La finalizarea cursului studentul va fi capabil să:

§   stabilească nevoile de îngrijiri specifice copilului sănătos şi bolnav ;

§   elaboreze și să aplice planul de îngrijire; să evalueze rezultatele;

§   elaboreze programe şi să desfăşoare activităţi de educaţie pentru sănătate care includ: promovarea sănătăţii mamă-copil, prevenirea îmbolnăvirilor şi aplicarea îngrijirilor medicale;

§   răspundă schimbărilor permanente ale practicii, să ofere îngrijire de cea mai bună calitate cu resursele pe care le are la dispoziţie;

§   transmită cunoştinţe către pacient sau aparţinători;

§   supravegheze şi să instruiască personalul auxiliar de îngrijire;

§   se implice în cercetare;

§   ofere sprijin, căldură şi îngrijire pentru bunăstarea pacientului şi familiei;

§   cunoască şi respecte regulile de etică şi deontologie medicală.

§  aprecieze starea de nutriţie a unui copil;

§  identifice diferitele boli carenţiale (malnutriţie, rahitism, anemie carenţială);

§  îngrijească corect nou-născutul şi sugarul, tehnica alimentaţiei corecte (naturale şi artificiale, tehnica alimentaţiei diversificate), tehnica de preparare a unor alimente – mucilagiu de orez, supa de morcovi, brânza de vaci; baia sugarului;

§  efectueze măsurători antropometrice (greutate, lungime, perimetre) şi să le interpreaze în funcţie de vârsta copilului;

COMPETENŢE TRANSVERSALE

 Autonomie şi responsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 Interacţiune socială;

          ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 Dezvoltare personală şi profesională

 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiective generale: aprofundarea unor noţiuni de bază cu privire la dezvoltarea normală a organismului uman până la sfârşitul adolescenţei în cadrul mediului acestuia precum şi studiul patologiei esenţiale corespunzătoare acestei perioade de viaţă. Formarea unui student care să corespundă nevoilor comunităţii din punct de vedere profesional, moral şi comportamental, reprezintă un obiectiv central urmărit. Activităţile desfăşurate în cadrul disciplinei se realizează asigurându-se continuitatea lor, noţiunile expuse la cursuri sunt în legătură directă cu activitatea de la stagiul efectuat în Clinică.

7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice:

Cognitive

 • să cunoască nevoile nutriţionale ale copilului şi să aplice principiile alimentaţiei corecte a copilului începând de la naştere şi până la adolescenţă; să promoveze importanţa alimentaţiei naturale la sugar, să recomande regulile diversificării alimentaţiei;
 • să evalueze caracteristicile somatice şi psihomotorii ale sugarului sănătos, sa defineasca nou-născutul la termen şi prematurul;
 • să recunoască cazurile de distrofie şi rahitism şi să deducă cauzele acestora;
 • să recunoască simptomatologia clinică, să analizeze cauzele;
 • să identifice  situaţiile clinice de gravitate (sugar suferind, nou-născut bolnav, etc);
 • să recunoască şi să gestioneze corect cazurile „sociale”;
 • să evalueze şi să răspundă nevoilor psihosociale ale copilului.

Abilități practice

 • să examineze nou-născutul şi sugarul, să măsoare talia şi perimetrele, greutatea corporală a sugarului în condiţii de confort pentru pacient;
 • să utilizeze materialul didactic si aparatura specifică
 • să pună în practică metodele somatometrice
 • să practice termometrizarea copiilor
 • să asiste la recoltarea produselor biologice și să le transporte la laborator
 • să desfășoare activități de educație sanitară privind promovarea sănătății copiilor, prevenirea îmbolnăvirilor precum și aplicarea îngrijirilor
 • să efectueze unele manevre de recoltare de produse biologice la copil;
 • să întreprindă manevrele de bază pentru resuscitarea a funcţiilor vitale
 • să elaboreze diagnosticul nursing;

Atitudini

 • să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.
 • să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;
 • să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.
 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să conștientizeze rolul și obligațiile în relație cu pacientul, drepturile și nevoile copilului
 • să empatizeze în cadrul comunicării cu pacientul pediatric şi să acorde sprijin emoţional;
 • Să realizeze şi să îşi dezvolte deprinderea de a lucra eficient în cadrul echipei.

 

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Conţinutul cursului de Puericultură – Programa analitică

 

Tema 1: Introducere în studiul copilului sănătos

                Definiția și încadrarea puericulturii

                Clasificarea puericulturii și obiectivele ei

                Pediatria preventivă. Pediatria socială. Elemente de demografie.

 

2

Tema 2: Examenul clinic pediatric − tehnica examenului obiectiv. Percepţia şi observarea clinică de către asistenta medicală

ü  Informaţii culese de la părinţi (anamneza).

ü   Percepţia şi observarea copilului. Observarea clinică a copilului.

ü   Examenul clinic pediatric − tehnica examenului obiectiv.

2

Tema 3: Creşterea şi dezvoltarea fizică, somatică

ü  Legile creşterii.

ü  Factorii de creştere (endogeni şi exogeni).

ü  Aspecte ale creşterii şi dezvoltării.

ü  Perioadele copilăriei: I. perioada prenatală; II. perioada postnatală (prima copilărie, a doua copilărie, a treia copilărie).

ü   Creşterea şi dezvoltarea prenatală (intrauterină): dezvoltarea embrionului; dezvoltarea fătului; caracteristici ale creşterii intrauterine, formule de calcul pentru greutate şi talie.

2

Tema 4: Creşterea postnatală − criterii şi repere de apreciere a dezvoltării somatice la copil

ü  Indicatori ai creşterii.

ü  Talia (creşterea staturală).

ü  Perimetrele.

ü  Greutatea (creşterea ponderală).

ü  Dentiţia − caducă şi dentiţia definitivă.

2

Tema 5: Dezvoltarea psihomotorie, intelectuală şi afectivă în perioada de sugar

ü  Stadiile şi ritmul de dezvoltare psihomotorie ale sugarului.

ü  Evoluţia motricităţii de la naştere la un an.

ü  Etapele mari ale dezvoltării de la naştere la 12 luni.

ü   Dezvoltarea afectivă şi socială.

ü   Dezvoltarea intelectuală.

ü  Evoluţia prinderii manuale.

ü  Evoluţia vederii copilului în primele 4 luni de viaţă.

2

Tema 6: Dezvoltarea psihomotorie, afectivă, intelectuală şi socială a copilului mic, a preşcolarului şi a şcolarului

ü  Progresia motricităţii globale de la vârsta de 15 luni la 3 ani.

ü   Dezvoltarea afectivă şi socială de la 1 an la 2 ani.

ü  Dezvoltarea intelecuală de la 2 la 3 ani. Dezvoltarea afectivă şi socială de la 3 la 6 ani.

ü  Dezvoltarea intelectuală de la 3 la 6 ani.

ü  Dezvoltarea afectivă şi socială de la 6 la 12 ani.

ü   Dezvoltarea comportamentului sexual.

2

Tema 7: Caracteristici ale perioadei de sugar

ü  Caracteristici generale.

ü  Trăsături morfologice şi funcţionale ale sugarului eutrofic.

ü  Sugarul mic (până la 4 luni).

ü  Sugarul de vârstă mijlocie (între 4−8 luni).

ü  Sugarul mare (8−12 luni).

2

Tema 8: Caracteristici ale perioadei de copil mic (1−3 ani), preşcolar, şcolar, adolescent

ü  Ritm de creştere ponderală şi staturală.

ü  Dezvoltarea psihointelectuală, afectivă şi socială.

ü  Nevoi nutritive caracteristice fiecărei perioade.

2

Tema 9: Nutriţia şi alimentaţia în timpul sarcinii şi alăptării

ü  Promovarea sănătăţii copilului prin îngrijire prenatală.

ü  Sfaturi pentru gravide.

ü  Grupe de alimente.

ü  Necesarul de calorii.

ü  Necesarul de vitamina D, calciu, acid folic şi fier.

ü  Igiena alimentaţiei la gravidă.

ü  Pregătirea gravidei pentru alăptare.

2

Tema 10: Nutriţia şi alimentaţia copilului

ü  Grupele de alimente.

ü  Necesităţi nutriţionale.

ü   Necesarul de elemente energetice.

ü   Necesarul de elemente nonenergetice.

ü  Posibilităţile copilului în ceea ce priveşte alimentaţia.

2

Tema 11: Alimentaţia naturală (la sân)

ü  Definiţie.

ü  Compoziţia laptelui matern.

ü   Contraindicaţiile alimentaţiei naturale.

ü  Factorii stimulatori ai secreţiei lactate.

ü  Incidente legate de alimentaţia naturală.

ü  Rolul educaţiei sanitare în susţinerea alimentaţiei la sân.

ü  Promovarea, încurajarea şi susţinerea alimentaţiei la sân.

ü  Fişe utile în consilierea mamelor.

2

Tema 12: Alimentaţia mixtă, artificială şi diversificarea

ü  Tehnica alimentaţiei mixte (metode, indicaţii).

ü  Alimentaţia artificială.

ü   Formule de lapte recomandate sugarilor sănătoşi.

ü  Suplimentarea alimentaţiei mixte şi artificiale.

ü  Alimentaţia copilului şi măsuri de siguranţă.

ü  Cantităţile de lapte şi ritmul meselor la sugarul alimentat artificial.

ü  Vârsta începerii diversificării.

ü  Condiţii de diversificare.

ü  Schema de introducere a alimentelor de diversificare.

ü  Alte reguli în alimentaţia diversificată.

2

Tema 13: Vaccinările

ü  Date generale.

ü  Vaccinuri incluse în programul naţional de imunizare: antihepatitic B; BCG; Diftero−Tetano−Pertussis; poliomielitic; ROR − rujeolic, oreion, rubeolic; rubeolic cu tulpină de virus atenuat; urlian. (prezentare, păstrare, vârsta administrării, calea de administrare, reacţii adverse).

2

Tema 14: Evaluarea prin examenul de bilanţ

ü  Examenul medical periodic: obiectivele examinării periodice, periodicitatea examenelor de bilanţ.

ü  Date somatometrice: măsurarea greutăţii, măsurarea taliei, perimetria, indici antropometrici.

ü  Metode de evaluare a creşterii.

ü  Testarea percepţiei auditive şi vizuale.

ü  Creşterea ca proces unitar.

ü  Aprecierea dezvoltării neuro−psihice a copilului.

ü  Concluziile evaluării.

ü  Recomandări.

2

Total curs semestrul I

28

Conţinutul lucrărilor practice (stagiul de pregătire) - Puericultură– Programa analitică

 

Tema 1: Observarea clinică a copilului de către asistenta medicală

ü  Stare generală, piele, ochi, urechi, nas, respiraţie, limbă-gură-gât-gingii, digestie, eliminări urinare, dureri.

ü  Tehnica examenului obiectiv − măsurători şi concepte clinice de examen obiectiv (inspecţia, palparea, percuţia şi auscultaţia).

2

Tema 2: Indici şi parametri de apreciere a dezvoltării somatice

ü  Creşterea staturală: măsurarea taliei la sugar (folosirea pediometrului), ritm de creştere în primul an de viaţă, măsurarea taliei la copil şi folosirea corectă a taliometrului), aplicarea unor formule de calcul a taliei pentru orice vârstă.

ü  PERIMETRIA: măsurarea perimetrului cranian, toracic şi abdominal la nou născut, sugarul mic şi sugarul mare.

ü  Aprecierea raportului dintre diferite segmente ale corpului.

2

Tema 3: Creşterea ponderală

ü  Aprecierea creşterii normale a greutăţii copilului în raport cu vârsta, sexul şi talia.

ü  Folosirea corectă a cântarului, cântărirea nou născutului, sugarului şi a copilului mic, cu aprecierea ratei lunare e creşetere în primele 4 luni, de la 5 la 8 luni şi de la 9 la 12 luni.

ü  Aplicarea formulelor de calcul a greutăţii după vârsta de 2 ani.

2

 

Tema 4: Alimentaţia naturală a sugarului

ü  Promovarea, încurajarea şi susţinsrea alimentaţiei la sân.

ü  Tehnica alăptării: poziţionarea, prinderea sânului, desfăşurarea suptului, eructaţia, masajul sânului, mulsul manual.

ü  Suplimentarea alimentaţiei naturale.

ü  Incidente legate de alimentaţia naturală(eructaţia, regurgitaţia, colicile abdominale, constipaţia, diareea prandială, hipogalactia).

ü  Superioritatea alimentaţiei la sân.

2

Tema 5 : Alimentaţia mixtă şi artificială a sugarului, metode de alimentaţie mixtă

ü  Conversaţie, expunere, utilizarea surselor directe de informare, demonstraţie practică.

ü  Calcularea raţiei alimentare a copilului pe baza vârstei şi a greutăţii;

ü  Ritmul meselor, cantităţi de lapte, pregătirea biberonului.

ü  Condiţii de igienă.

2

Tema 6: Diversificarea alimentaţiei sugarului

ü  Conversaţie, expunere, utilizarea surselor directe de informare, demonstraţie practică.

ü  Calcularea raţiei alimentare a copilului pe baza vârstei şi a greutăţii.

2

       Tema 7: Practica dieteticii pediatrice - formule de lapte pentru sugari,laptele praf convenţional, iaurtul, brânza calcică, decoctul de orez, mucilagiul de orez, cerealele în alimentaţia sugarului, budinci, supe, sucuri, piureuri de legume şi fructe. (momentul introducerii, mod de preparare).

2

Tema 8 : Dezvoltarea neuro−psihică a sugarului

ü  Demonstraţia practică a diferitelor etape în dezvoltarea psiho-motorie a sugarului, importanţa informării părinţilor cu privire la acestea.

ü  Limbajul, vocabularul şi jocurile, corespunzătoare etapelor.

2

Tema 9: Dezvoltarea neuro-psihică a copilului

ü  Limbajul, vocabularul şi jocurile, momentul intrării în colectivitate.

ü  Metode de dispensarizare, ocrotire, vizitele profilactice în realizarea educaţiei sanitare, problematica copilului cu abandon şi familiilor nelegitime şi cu condiţii socio-economice precare.

2

Tema 10: Vaccinările obligatorii în perioada de nou născut, sugar şi copil

ü  Tehnica vaccinării, asigurarea condiţiilor de asepsie, reacţiile adverse postvaccinale.

ü  Importanţa respectării calendarului vaccinărilor.

ü  Contraindicaţiile vaccinărilor.

2

       Tema 11: Îngrijirile sugarului

ü  Camera sugarului

ü  Lucruri necesare

ü  Baia de curăţenie (parţială, generală)

ü  Igiena plăgii ombilicale

ü  Tehnica termometrizării (tipuri de termometre).

2

Tema 12: Călirea organismului şi recuperarea oboselii fizice prin somn

ü  Scoaterea copilului la aer

ü  Expunerea la soare

ü  Gimnastica

ü  Fazele somnului.

2

       Tema 13: Sfaturi pentru prevenirea accidentelor: tipuri de accidente, prevenirea accidentelor, primele acţiuni în caz de urgenţă. Noţiuni despre maltratare şi abandon.

2

        Tema 14: Examenul medical periodic ( de bilanţ): obiective, periodicitate, indici antropometrici, metode de evoluţie a creşterii, testarea percepţiei auditive şi vizuale.(exemplificare practică, demonstraţia).

2

        Total ore stagii de pregătire semestrul I

24

 

 

 

 

       

Conţinutul cursului de Pediatrie – Programa analitică (semestrul II )

ore

        Tema 1: Curs introductiv în pediatrie

ü  Definiţia Pediatriei.

ü  Clasificarea Pediatriei: Pediatrie curativă, Pediatrie preventivă, Pediatrie socială.

ü  Actul medical: diagnosticul şi tratamentul unei îmbolnăviri.

2

Tema 2: Examenul clinic pediatric.

ü  Tehnica examenului obiectiv.

ü  Observarea clinică a copilului de către asistenta medicală.

2

Tema 3: Boli carenţiale (nutriţionale)

ü  Sindromul de malnutriţie – distrofiile sugarului şi copilului mic.

ü  Rahitismul prin carenţa de vitamină D.

ü  Anemiile carenţiale feriprive.

2

       Tema 4: Patologia aparatului respirator (etiologie, semne clinice - recunoaştere, îngrijire, tratament).

ü  Infecţii ale căilor respiratorii superioare: Rinofaringita acută; Anginele; Otita medie acută; Laringitele acute; Sindromul laringian

2

Tema 5 : Infecţii ale căilor respiratorii inferioare (circumstanţe etiologice, diagnostic, tratament).

ü  Bronşiolita acută.

ü  Pneumonia interstiţială acută.

ü  Pneumonia Pneumococică.

ü  Bronhopneumonia.

ü  Astmul bronşic infantil, starea de rău astmatic.

ü  Insuficienţa respiratorie acută

2

Tema 6: Patologia aparatului  cardio-vascular (etiologie, diagnostic, tratament, monitorizare).

ü  Malformaţiile cardiace congenitale.

ü  Tulburările de ritm.

ü  Insuficienţa cardiacă.

2

Tema 7: Patologia aparatului  cardio-vascular (etiologie, diagnostic, tratament, monitorizare).

ü  Resuscitarea cardio-respiratorie.

ü  Insuficienţa circulatorie acută (colapsul).

ü  Hipertensiunea arterială acută.

2

 

       Tema 8 : Boli ale aparatului digestiv (etiologie, semne clinice, tratament igieno-dietetic şi medicamentos, profilaxie).

ü  Boala diareică acută simplă.

ü  Enterocolitele acute

ü  Boala ulcerului peptic.

ü  Parazitozele intestinale: ascaridioza, oxiuroza, giardioza (recunoaşterea semnelor clinice, conduită terapeutică, profilaxie).

2

Tema 9: Boli ale aparatului uro-genital (etiologie, diagnostic, tratament).

ü  Infecţii de tract urinar.

ü  Glomerulonefrita acută poststreptococică.

ü  Sindromul nefrotic.

ü  Insuficienţa renală acută

2

Tema 10: Boli reumatice (etiopatogenie, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie, dispensarizare).

ü  Reumatismul articular acut.

ü  Artrita reumatoidă (etiopatogenie, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie, dispensarizare).

2

Tema 11: Boli neurologice şi neuromusculare (etiologie, recunoaştere clinică, tratament, îngrijire).

ü  Convulsiile febrile şi metabolice.

ü  Epilepsia.

ü  Sindromul de hipertensiune intracraniană (edemul cerebral acut).

ü  Paraliziile cerebrale infantile      

2

Tema 12: Boli ale sângelui şi organe hematopoietice (cauze, semne clinice, tratament, dispensarizare).

ü  Anemii hemolitice constituţionale – talasemii.

ü  Microsferocitoza.

ü  Diateze hemoragice: Sindromul purpuric, Hemofilia.

2

Tema 13: Boli metabolice şi endocrine (etiopatogenie, diagnostic, tratament, dispensarizare).

ü  Diabetul zaharat tip 1 – coma acidocetozică.

ü  Hipotiroidismul.

ü  Obezitatea

2

Tema 14: Infecţia HIV/SIDA la copil. Tuberculoza copilului (etiopatogenie, semne clinice, profilaxie, îngrijire, consiliere).

2

Total ore curs - Pediatrie (semestrul II)

28

      Conţinutul lucrărilor practice (stagiul de pregătire) – Pediatrie – Programa analitică

ore

      Tema 1: Observarea clinică a copilului de către asistenta medicală − stare generală, piele, ochi, urechi, nas, respiraţie, limbă-gură-gât-gingii, digestie, eliminări urinare, dureri. Tehnica examenului obiectiv − măsurători şi concepte clinice de examen obiectiv (inspecţia, palparea, percuţia şi auscultaţia).

4

           Tema 2: Criteriile de apreciere clinică a stării de malnutriţie la sugar şi copilul mic, calcularea indicelui ponderal şi încadrarea în gradul de distrofie, cauzele de distrofie în perioada de sugar (prezentare de caz).  

ü  Semnele de rahitism vitamino – D - carenţial la sugar şi copilul mic (prezentare de caz).

ü  Criterii clinice şi hematologice de diagnostic în anemiile carenţiale (prezentare de caz).

4

       Tema 3: Semnele clinice în IACRS (circumstanţe etiologice, recunoaşterea semnelor clinice, diagnostic, tratament).

ü  Sindromul laringian – cauză de insuficienţă respiratorie acută, atitudine terapeutică, monitorizare.

ü  Modalităţi practice a terapiei patogenice în astmul bronşic infantil.

4

      Tema 4: Semne clinice în Insuficienţa respiratorie acută.

ü  Sindromul respirator.

ü  Monitorizare clinică în Bronşiolita acută, Bronhopneumonie, Astmul bronşic.

4

Tema 5: Modalităţi practice de administrare a terapiei patogenice (bronhodilatatoare, antiinflamatoare corticosteroidiene generale sau cu administrare topică inhalatorie).

4

       Tema 6: Îngrijirea sugarului cu IACRS, otită, laringită (dezobstrucţia nazofaringiană, tratamentul local al rinofaringitelor, terapia igieno-ambientală a laringitelor, terapia cu aerosoli – nebulizare, modalităţi practice de administrare a terapiei etiopatogenice).

4

     Tema 7: Modalităţi practice de realizare a terapiei etiopatogenice, fiziopatologice şi simptomatice (antibioterapie – i.m., i.v., drenaj pleural – realizare, supraveghere; oxigenoterapie; sedare; fizioterapie), în pneumonii şi bronhopneumonii.

ü  Modalităţi practice de monitorizare a copilului cu pneumonie şi bronhopneumonie.

     4

Tema 8: Semne clinice în insuficienţa cardiacă la copil: modalităţi practice de administrare a medicaţiei cardiotonice (doze, ritm), monitorizarea copilului cu insuficienţă cardiacă.

ü  Recunoaşterea semnelor clinice de şoc hipovolemic, tulburărilor de ritm (diagnostic, atitudine terapeutică).

4

Tema 9: Insuficienţa cardio-circulatorie – alimentaţie, modalităţi practice de administrare a medicaţiei cardiotrope, administrarea medicaţiei antişoc, monitorizarea şi îngrijirea bolnavului.

4

Tema 10: Etapele regimului igieno – dietetic în boala diareică simplă şi medie: rehidratarea orală cu soluţii GESOL, prepararea supei de morcov şi a mucilagiului de orez, tehnica realimentării în principiul progresivităţii, alegerea corectă a alimentelor în funcţie de vârstă şi greutatea sugarului.

4

Tema 15: Modalităţi practice de îngrijire a copilului cu glomerulonefrită acută, regim igieno-dietetic, monitorizare, aprecierea incretei şi excretei, măsurarea T.A., plan de examinare paraclinică în dinamică.

4

Tema 12: Boli reumatice în pediatrie (R.A.A., Artrita reumatoidă juvenilă) evaluarea semnelor clinice, tratament, dispensarizare, profilaxie.

4

Tema 13: Modalităţi practice de îngrijire a copilului cu convulsii (plan terapeutic, conduită).

4

       Tema 14: Modalităţi practice de îngrijire a copilului cu diabet zaharat (regimul alimentar, educaţie medicală, management terapeutic).

4

Total ore stagii de pregătire - Pediatrie (semestrul II)

56

      Conţinutul cursului de Nursing Pediatric – Programa analitică(semestrul II)

ore

      Tema 1: Conceptul de nursing în pediatrie: definiţie, concepte, rolul nursei în procesul de îngrijire pe baza celor 14 nevoi fundamentale; etapele şi componentele procesului nursing: culegerea de date, analiza şi interpretarea datelor, diagnostic de îngrijire, planificarea îngrijirilor, aplicarea îngrijirilor şi evaluarea acestora.

2

      Tema 2: Principii de îngrijire a copilului bolnav: particularităţi în evaluarea semnelor de boală în funcţie de vârstă, observarea semnelor clinice şi semnificaţia acestora, observarea comportamentului copilului bolnav, principii de pregătire a copilului pentru spitalizare şi proceduri.

      Conceptul de urgenţă pediatrică, îngrijiri în serviciul de urgenţă: aspecte privind triajul copiilor bolnavi, evaluarea la internare, transferarea în unitatea de terapie intensivă a copiluli grav bolnav, rolul şi responsabilităţile asistentei medicale în monitorizarea şi susţinerea pacientului, manevrele de bază şi îngrijirea fizică zilnică.

2

    Tema 3: Îngrijirile copilului spitalizat: concepte generale referitoare la îngrijirile pediatrice (îngrijiri, tehnici, tratamente).

    Obţinerea acordului, etape de pregătire a intervenţiilor, complianţa, igiena şi îngrijiri generale.

    Alimentaţia copilului bolnav: regimuri dietetice la copil, cauze ale aportului inadecvat de alimente, metode de alimentare alternativă – alimentarea prin sondă, gastro-stomia, nutriţia parenterală.

2

   Tema 4: Îngrijirea copilului cu boli respiratorii – particularităţi anatomo-fiziologice, evaluare şi intervenţii în boli respiratorii: infecţiile de căi respiratorii superioare, date generale, evaluare, intervenţii în I.A.C.R.S., Amigdalite, Epiglotite, Crup laringian, Otită.

2

   Tema 5: Îngrijirea copilului cu boli respiratorii inferioare: Astmul bronşic, Bronşiolita acută, Bronhopneumonia, Aspiraţia de corpi străini, Sindromul morţii subite la sugar, Insuficienţa respiratorie acută (date generale, evaluare nursing, intervenţii).

2

    Tema 6: Îngrijirile copilului cu boli cardio-vasculare: evaluare nursing (anamnestic şi pe baza examenului obiectiv); îngrijirea copilului cu boli cardiace congenitale (evaluarea malformaţiilor cardiace cianogene şi necianogene, diagnostic nursing, educaţia preoperatorie şi îngrijire; cardita reumatismală (introducere, evaluare, intervenţii).

2

    Tema 7: Insuficienţa cardiacă la copil: diagnostic, tratament, montorizare, responsabilităţile asistentei medicale privind îngrijirea copilului cu insuficienţă cardiacă, evaluarea intervenţiilor prin analiza rezultatelor.

    Hipertensiunea arterială la copil: cauze, manifestări clinice, aspecte privind îngrijirea copilului cu hipertensiune, dispensarizarea.

    Stopul cardio-respirator: cauze precipitante, evaluarea semnelor clinice, mijloace terapeutice în resuscitarea cardio-respiratorie.

2

   Tema 8: Îngrijirea copilului cu boli ale aparatului digestiv: evaluarea semnelor clinice de boală; intervenţii în vărsături şi refluxul gastro-esofagian; diareea şi gastroenterocolita; stenoza pilorică; parazitozele intestinale.

2

   Tema 9: Deshidratarea acută la sugar:evaluarea nursing, intervenţii, monitorizare. Rolul nursei pediatrice în reechilibrarea hidroelectrolitică şi acidobazică, orală şi parenterală.

    Şocul hipovolemic: etiologie, evaluare clinică, aspecte privind îngrijirea şi monitorizarea.

2

  Tema 10: Îngrijirea copilului cu boli ale aparatului reno-urinar. Infecţia de tract urinar: evaluarea semnelor clinice în funcţie de vârsta copilului, importanţa recoltării corecte a probelor de urină (urocultura), tratament, dispensarizare.

   Glomerulonefrita acută: etiologie, evaluare clinică, tratament, regim igieno-dietetic, monitorizare.

   Insuficienţa renală acută: evaluare şi intervenţii, monitorizare.

2

  Tema 11: Îngrijirile copilului cu boli hematologice: anamia feriprivă, anemia hemolitică – evaluarea semnelor clinice, rolul alimentaţiei corecte, transfuzia de sânge (principii, incidente, accidente).

2

  Tema 12: Îngrijirea copiluli cu boli reumatismale: Reumatismul articular acut, Artrita reumatoidă juvenilă – evaluarea semnelor clinice, tratament, dispensarizare, profilaxie.

2

  Tema 13: Îngrijirile copilului cu intoxicaţii acute: intoxicaţiile medicamentoase, intoxicaţia cu substanţe organo-fosforate, intoxicaţia cu nitriţi, intoxicaţia cu substanţe corozive, intoxicaţia cu alcool. Date generale, evaluare clinică, intervenţii.

2

  Tema 14: Îngrijirea copilului cu convulsii şi stări comatoase. Convulsiile febrile şi metabolice: evaluare clincă, intervenţii, monitorizare, dispensarizare.

   Comele: clasificare etiologică, evaluare clinică, intervenţii.

2

Total ore curs – Nursing Pediatric (semestrul II)

28

   Conţinutul lucrărilor practice (stagiul de pregătire) – Nursing Pediatric – Programa analitică

ore

  Tema 1: Nursa acţionează conform legislaţiei în situaţii critice din unităţi sanitare atunci când sunt încălcate drepturile copilului.

   Efectuează educaţia mamei pentru respectsrea igienei şi alimentaţiei în vederea unei dezvoltări normale; calculează raţia alimentară în stare de sănătate sau boală. (exprimare, conversaţie, analiza drepturilor copilului cu deficienţe).

3

  Tema 2: Nursa recunoaşte partcularităţile morfofuncţionale ale nou născutului şi sugarului, interpretează funcţia respiratorie, cardio-circulatorie, coloraţia tegumentelor, reflexe, tonus. (explicaţie, problematizare, expunere de caz).

3

  Tema 3: Recunoaşterea manifestărilor apărute în evoluţia stării copilului observând: refuzul alimentaţiei, tulburări ventilatorii, tulburări de ritm, tulburări de coştienţă, crize convulsive. Măsoară şi înregistrează funcţiile vitale şi vegetative – înregistrarea grafică în foaia de evoluţie. (Activitate de grup, Prezentare de caz).

3

  Tema 4: Înregistrarea temperaturii corporale şi notarea grafică. Măsurarea şi notarea respiraţiilor, pulsului, tensiunii arteriale, diurezei, scaunelor şi vărsăturilor, etc..

   Monitorizarea copiilor cu boli respiratorii, cardiace şi digestive grave (demonstraţie, explicaţie, conversaţie).

3

Tema 5: Îngrijiri de bază acordate copilului: menţinerea sănătăţii tegumentelor, baia, igiena orală, îngrijirea părului şi a unghiilor, controlul temperaturii corpului, abordarea terapeutică, alimentarea copilului bolnav.

3

Tema 6: Poziţionarea copilului în timpul intervenţiilor: puncţia venoasă, puncţia lombară, colectarea de produse biologice (probele de urină, probele de scaun, probele de sânge, probele de secreţii din căile respiratorii), colectarea de probe în urma dezinfecţiei.

3

Tema 7: Administrarea medicamentelor: consideraţii importante, determinarea şi verificarea dozajului, identificarea, complianţa, administrarea orală, administrarea nazogastrică ∕ orogastrică, administrarea rectală, administrarea oculară, otică şi nazală.

3

Tema 8: Adminstrarea intravenasă, aplicarea branulei, heparinizarea, verificarea permeabilităţii venoase, diluarea sau dizolvarea medicamentului; administrarea intramusculară, intradermică, subcutanată ( pregătirea, determinarea locului, manevra propriu-zisă).

3

Tema 9: Aplicarea tratamentului de urgenţă în insuficienţa respiratorie acută: dezobstrucţia nazo-faringiană, aspirarea secreţiilor, oxigenoterapia, terapia fizică a toracelui (drenajul postural), administrarea medicamentelor inhalator (pregătirea, echipamentul, manevra propriu-zisă, indicatorii unei tehnici eficace, managementul complicaţiilor).

3

Tema 10: Manevre de resuscitare cardio-respiratorie: masajul cardiac extern, respiraţia gură la gură, îngrijiri acordate copilului în stare foarte gravă (toaleta, poziţia copilului, monitorizare), consideraţii de bază, echipament, tehnica respiraţiei artificiale – demonstraţie, conversaţie.

3

Tema 11: Balanţa hidro-electrolitică: principii de bază, tehnica perfuziei, obiective generale ale terapiei de reechilibrare hidro-electrolitică: echipament, pregătirea soluţiilor, poziţionarea copilului, manevra propriu-zisă, monitorizare, reacţii locale.

3

Tema 12: Îngrijirile copilului cu boli reno-urinare: montorizează greutatea, diureza, valorile T.A., edemele, regimul alimentar, administrarea medicaţiei – cu înregistrarea grafică în foaia de observaţie.

3

Tema 13: Măsuri practice de realizare a tratamentului general în intoxicaţii: tehnica spălăturii gastrice, recoltarea probelor toxicologice, instalarea liniei de perfuzie, monitorizarea bolnavului (demonstraţii, discuţii, prezentare de caz).

3

Tema 15: Consilierea familiei copilului grav bolnav, responsabilităţile nursei în îngrijirea fizică a copilului, suportul emoţional acordat copilului, iniţierea planificării externării benefice pentru copil şi părinţi.

3

Total ore stagii de pregătire – Nursing Pediatric (semestrul II)

42

 

 

VII. BIBLIOGRAFIE

1.      Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition, By Robert M. Kliegman, Bonita M.D., Stanton, Joseph St. Geme, Nina Schor, and Richard E. Behrman, ISBN: 978-1-4377-0755-7, 2011.

2.      Nelson Textbook of Pediatrics, 18th Edition, By Robert M. Kliegman, Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Bonita F. Stanton, ISBN 1416024506/ 9781416024507, 2008.

 1. Esenţialul în Pediatrie, Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Almatea, Bucureşti, 2002.
 2. Lucrări practice Pediatrie – Puericultură, editura Medicală Universitară Craiova 2001, L. Stănescu, D. Bulucea. ISBN 973-850080-9-3 158 pg
 3. "Manual de Puericultură şi Nursing" - Georgeta Corniţescu, Ed. Medicală Universitară Craiova, 2006.
 4. “Îngrijirea copilului” - Luminiţa Beldean, Georgeta Corniţescu, Aniţa Giurcoiu,  Ed. “Alma Mater”, Sibiu, 2005.
 5. Pediatria – sub red.D Bulucea, Ligia Stanescu, Cristian Gheonea. Ed Med. Universitară, Craiova, 2012.
 6. Candy D., Davies G., Ross E., „Clinical Pediatrics and Child Health”, W.B. Saunders, 2001.

 

 9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de puericultură pediatrie și nursing pediatric este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student de la facultatea de moașe și asistență medicală să devină un bun cadru medical în domeniu
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină stau la baza elaborării diagnosticului de îngrijire a copilului sănătos și bolnav. Noțiunile acumulate pe parcursul unui an de studiu constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme etc.

Curs

prelegere, conversaţie euristică, studii de caz, demonstraţia, dezbaterea, problematizarea

Seminar

discuţii interactive, examinare sub forma de subiecte scurte, simulare cazuri practice complexe, planuri de îngrijire, învăţare prin cazuri practice, dezbatere

Laborator

aplicaţii practice, problematizarea, conversaţie euristică

Proiect

 

Studiu individual

300 ore de studiu individual + practica conform planului învăţământ; 4 ore examen

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Clinica de Pediatrie

Ultima saptamana a semestrului

Asistentul de grupa

 

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Clinica de Pediatrie

2 ore/săptămână

Toate cadrele didactice

Tema din săptamâna respectivă

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Clinica de Pediatrie

2 ore/săptămână

Asistentul de grupa

Tema din săptamâna respectivă

 12.EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Scris, oral şi aplicaţie practică

Procent din nota finală

 

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

TEST

 

10%

Lucrări practice

ORAL

 

 

10%

Examen

 

 

ORAL+SCRIS

80%

Verificare 

 

 

 

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

În ultima săptămână din lună

Clinica de Pediatrie

Asistent de grupă