LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Radiologie. Imagistica

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FMAM

1.3 Departamentul

1

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

2.2. Codul disciplinei      

AM2202

2.3 Titularul activităţilor de curs

BONDARI SIMONA

2.4 Titularul activităţilor de seminar

BONDARI  SIMONA

2.5.Gradul didactic          

Sef Lucrari

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

II

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

 

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3)

DI

 

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL II

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 2 curs

1

Lucrari de laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: curs

14

Lucrari de laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

-

Examinări

6

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

8

3.7 Total ore studiu individual

60

3.8 Total ore pe semestru

95

3.9 Numărul de credite4)

2

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de Anatomie, Fiziologie , Fizica , Fiziopatologie,

4.2 de competenţe

.

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Purtarea obligatorie a halatului, pregătirea, prin studiu individual, a laboratorului.

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Formularea , intelegerea  notiuni semiologice de baza radio-imagistice

CP2 . Să inteleaga si sa explice necesitatea investigatiilor radio-imagistice

 

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
  • cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp
  • recunoaşterea unei probleme atunci când se iveşte şi oferirea unor soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

                   să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

                   să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

                   să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

                   să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3 Dezvoltare personală şi profesională

                   să conştientizeze importanţa pregătirii pe parcursul semestrului pentru obţinerea rezultatelor bune si durabile

                   să conştientizeze importanţa căutării, documentării si cercetării proprii legate de temele discutate la curs şi laborator

  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei este de a acorda studenţilor suportul informaţional pentru:

- stabilirea investigatiilor radio-imagistice si ordinea  utilizarii lor  vederea  unei bune diagnosticari

 – să furnizeze servicii de îngrijiri generale de sănătate, de naturã preventivă, curativă şi de recuperare;

 

7.2 Obiectivele specifice

-înţelegerea importanţei realizării unor investigatii radio-imagistice şi a interpretării corecte a rezultatelor obţinute

- elaborarea unor  programe şi desfăşurarea unei activităţi de depistare ecografica a malformatiilor , a cancerului de san, col

-  faciliteze acţiuni pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc

- să întocmească rapoarte scrise referitoare la activitatea specificã desfăşurată

 

 

 

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Notiuni generale privind examenuele radio-imagistice utilizate in obstetrica ginecologie, examenul ecografic, rezonanta magnetica nucleara, histero-salpingografia, mamografia, computer tomografia

1oră

Metode de explorare radio-imagistice, fara substanta de contrast si cu substanta de contrast, fenomenele de intoleranţă, reacţii adverse şi incidentele produse de substanţele de contrast iodate

1ore

Metode si tehnici de examinare radio-imagistice in explorarea aparatului respirator

1ore

Imaginea radiografica normala a regiunii toraco-pleuro-mediastino-pulmonare, incidenta postero-anterioara si profil

1 ore

Criterii generale de analiza a modificarilor patologice pleuro-pulmonare, modificari statice, dinamice

1 ore

Modificarile transparentei pulmonare, opacitati, hiper transparente, imagine mixte

1 ore 

Pneumopatia infectioasa acuta, pneumopatia bacteriana. Pneumonia pneumococica, bronhopneumonia, pneumonia stafilococica pleuro-pulmonara Abcesul pulmonar, chistul hidatic, tumorile pulmonare

1 ore

Tuberculoza pulmonara

1 ore

Explorarea radio-imagistica a aparatului cardio-vascular ,notiuni generale

1 ore

Explorarea radiologica a aparatului digestiv, tehnica de pregatire, examenul radioscopic al abdomenului

1 ore

Examenul radiologic al abdomenului pe gol, substanţe farmacodinamice utilizate la examenul radiologic

1 ore

Notiuni de semiologie radiologica a aparatului digestiv, modificări funcţionale ale tubului digestive modificări de situaţie şi poziţie, modificări de formă şi volum

modificări de contur,modificări morfologice ale tubului digestiv, imagini cu plus de umplere baritată imagini cu minus de umplere baritată

1ore

 Explorarea radio-imagistica a aparatului urinar, pregatirea  pacientului, semiologia radio-imagistica elementara  a aparatului urinar

1 ore

Metode radio-imagistice de examinare osteo-articulara. Aspectul radiologic normal  al osului si articulatiei

Notiuni generale privind explorarea radiologica in traumatologie

1 ore

8. CONŢINUTURI

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

1. Cunoaşterea principalelor norme privind utilizarea razelor X in diagnosticul radio-imagistic , dozele folosite , notiuni de protectie , măsurarea dozei fizice, filmele radiologice

2

2.Notiuni generale privind radioscopia, radiografia, computer tomografia(tomodensitometria, tomografia axială computerizata,termografia medicală,ultrasonografia,Imagistica prin rezonanţă magnetică nucleară (IRM) ,tomografia prin emisie de pozitroni,explorările digitale

2

3. Fenomenele de intoleranţă, reacţii adverse şi incidentele produse de substanţele de contrast iodate

2

4. Criteriile de corectitudine a radiografiei toraco-pleuro-mediastino-pulmonare.elementele conţinătoruluisi al  conţinutului

2

5. Modificările statice si dinamice patologice, modificarile transparenţei pulmonare patologică  în minus, opacitati

2

6. Modificarile transparenţei pulmonare patologică  în plus, hipertransparentele pulmonare, a imaginilor hidro-aerice, mixte.

 

2

7.Pneumonia pneumococcică, Pneumopatii acute diseminate bronhopneumoniile,Bronhopneumonia stafilococică, stafilococia pleuro-pulmonară abcesul pulmonar, chistul hidatic, tumorile pulmonare

2

8. Tuberculoza pulmonara primara, secundara (ftizia), pleurezia marii cavitati pleurale

2

10.Notiuni privind radioscopia si radiografia digestiva, Pregătirea generală a bolnavului pentru examenul radiologic al tubului digestiv,

Substanţe farmacodinamice utilizate la examenul radiologic

11. Tehnica examinării radiologice a tubului digestiv Examenul radiologic si radioscopic al abdomenului pe gol, modificari functionale, de pozitie, de contur, de volum, imagine de plus si minus de umplere

12. Radiografia renală simplă,urografia intravenoasă,cistografia,ultrasonografia abdomino-pelvină, efectuată transabdominal, transperineal sau intrarectal/intravaginalComputer-tomografia abdomino-pelvinăImagistica prin rezonanţă magnetică şi angio-IRM,Scintigrafia renală.Anatomia radiologica normala si semiologia radiologica elementara a aparatului urinar

 

13.Notiuni privind metodele radio-imagistice de explorarea a aparatului osteo-articular, radiografia, CT, IRM,PET, SPECT Principalele tipuri de fracturi, tulburări de consolidare, complicaţiile fracturilor, luxatiile.

14.Recapitulare

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

2

Recuperări

 

Colocviu

 

BIBLIOGRAFIE

  1. Simona Bondari Ioana Andreea Gheonea Curs de radiologie şi imagistică medicală,  Editura Universitaria, 2012
  2. Conf.Dr. Zoia Stoica; Mihai Popescu; Daniela Dumitrescu; Cristian Constantin; Simona Bondari Imagistica prin computer tomografie şi rezonanţă magnetică. Curs pentru studenţi Craiova 2005

3.    Mihai Popescu   colaborator Dr Daniela Dumitrescu; Dr Simona Bondari Imagistica mediastinului., Craiova Editura Medicala Universitara 2006

4.   Zoia Stoica Andrei Bondari Explorarea computer tomografică a craniului şi regiunii gîtului, Editura AIUS Craiova 2000

5.   Emil Pleşea, Stelian Dănuţ Enache  Bondari Simona, Morfopatologia Tuberculozei Extrapulmonare, Editura Medicală Universitară, Craiova 2008

6.    PROKOP M., GALANSKI M., VAN DER MOLLEN A., J., SCHAEFER-PROKOP C.; Spiral and Multislice computed tomography of the body; Georg Thieme Verlag, Stuttgard; 2003

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

 Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi executarea analizelor investigatiilor radio-imagistice

Prezentarea şi interpretarea unor cazuri reale

 

Studiu individual

II.                 Studiu bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

 

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

Ultima saptamana a semestrului

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

Saptamanal

SL Dr Simona Bondari

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/saptamana/cadru didactic

Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

Saptamanal

SL Dr Simona Bondari

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Oral

5 %

Lucrări practice

Oral

Aplicatie practica

Aplicatie practica

10 %

Examen

 

 

Scris

45 %

Verificările periodice

 

 

Scris

40 %

Prezenţa la curs

 

 

Bonificaţie

-

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Prima luni  din lună, orele 1000 – 1100

Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

Sef Lucrari Dr Simona Bondari