LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Sociologie medicala

Programa

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

DEPARTAMENTUL V STIINTE MEDICALE III

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

SOCIOLOGIE MEDICALĂ

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Mihail Cristian Pîrlog

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Mihail Cristian Pîrlog

2.5.Gradul didactic    

Șef Lucrări

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DC

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

30

din care: 3.5 curs

15

3.6 seminar/laborator

15

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

4

Tutoriat

6

Examinări

2

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

 

3.7 Total ore studiu individual

30

 

3.9 Total ore pe semestru

60

3.10 Numărul de credite4)

3

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C3 – Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a contextului apariţiei unei îmbolnăviri individuale/colective, urmate de alegerea şi aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie;

C4 – Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităţilor comunităţii, în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice sau/şi culturale proprii acele colectivităţi.

C5 - Iniţierea şi derularea unei activităţi de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul sau de competenţă

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

-          Dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;

-          Să cunoască, să respecte, să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

-          Să înveţe să recunoască o problemă atunci când ea se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

C7. Interacţiune socială

-          Să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

-          Să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

-          Să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

-          Să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

-          Să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

-          Să conştientizeze necesitatea studiului individual, ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

-          Să valorifice optim şi creativ propriul potenţial în activităţile colective;

-          Să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1  Obiectivul general al disciplinei

Achiziţionarea noţiunilor de bază ale sociologiei medicale; Dobândirea principalelor abilităţi privind tehnicile de cercetare sociologică; Exersarea comunicării şi explicarea raporturilor interpersonale din perspectiva sociologiei medicale

7.2 Obiectivele specifice

La finalizarea activităţilor aferente disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

-          să descrie principalele criterii sociologice de evaluare a bolii şi sănătăţii

-          să explice caracteristicile sistemelor de sănătate

-          să exemplifice conceptele de status şi rol social în relaţia medic-pacient

-          să integreze conceptele de mod de viaţă şi stil de viaţă prin perspectiva relaţiei medic-pacient

-          să identifice factorii sociali care influenţează stilul de viaţă

-          să caracterizeze sistemul medical actual

-          să explice boala şi sănătatea prin perspectiva aspectelor socio-medicale

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

1. Elemente de sociologie generală (istoric, obiect, problematică, ramuri, )

2

2. Sociologia medicală, subramură importantă a sociologiei (obiective, problematică, curente importante)

2

3. Boala şi sănătatea. Aspecte socio-medicale  (definiţii, componente, evaluări, clasificări)

2

4. Relaţia medic-pacient. Aspecte psiho-sociale (conceptele de status şi rol social, relaţiile între concepte, implicarea conceptelor în relaţia medic-pacient, conflicte şi strategii de control)

2

5. Comunicarea şi rolul său în practica medicală (elemente consitutive ale comunicării, funcţiile comunicării, clasificări, aplicabilităţi practice)

3

6. Sănătatea, produs al unui stil de viaţă adecvat (conceptele de mod de viaţă şi stil de viaţă, indicatori, tipologie, strategii de control)

2

7. Sisteme de sănătate – Caracteristici şi evaluări (istoric, tipologii, caracteristici); Metode şi tehnici de cercetare în sociologia medicală (definiţii, elemente, etapizare)

2

Total

15

BIBLIOGRAFIE

1)      Beth Alder; Mike Porter; Charles Abraham - Psychology And Sociology Applied To Medicine, Edinburg; London; New York, Editura Churchill Livingstone, 2004

2)      Dafinoiu, Ion: PERSONALITATEA - Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul, Editura POLIROM, Iaşi, 2002

3)      Frederick Elkin, Gerald Handel - The Child and Society. The Process of Socialization, New York, Editura Random House, 1984

4)      Iustin Lupu, Ioan Zanc – Sociologie Medicală, Iaşi, Editura Polirom 1999 (la disciplină)

5)      Marinescu, C. Gh. - Etica si sociologie contemporana. Relatia medic-farmacist-bolnav, Iaşi, Editura IMF Iaşi- Cabinet Metodologic, 1984

6)      Pasca, Maria Dorina  - Curs de sociologie medicală, Targu Mures: Litografia U.M.F. Targu-Mures, 2007

7)      Petre Andrei – Sociologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1997 (la disciplină)

8)      Radulescu, Sorin M. - Anatomie, devianţă şi patologie socială, Bucureşti, Editura Hyperion XXI, 1991

9)      Radulescu, Sorin M., Piticariu, Mircea - Devianţa comportamentală şi boala psihică. Sociologie şi psihiatrie, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1989

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

1. Procesele de analiză sociologică

2

2. Modalităţi practice de evaluare sociologică

3

3. Sociologia relaţiilor interpersonale (micro- şi macrogrup)

2

4. Tehnici de cercetare sociologică. Generalităţi. Metodologie

2

5. Tehnici de cercetare sociologică. Aplicaţii practice

2

6. Factori sociali care influenţează stilul de viaţă

2

7. Evaluarea sistemelor de sănătate. Dimensiunea socială

2

Total

15

BIBLIOGRAFIE

1)      Beth Alder; Mike Porter; Charles Abraham - Psychology And Sociology Applied To Medicine, Edinburg; London; New York, Editura Churchill Livingstone, 2004

2)      Dafinoiu, Ion: PERSONALITATEA - Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul, Editura POLIROM, Iaşi, 2002

3)      Frederick Elkin, Gerald Handel - The Child and Society. The Process of Socialization, New York, Editura Random House, 1984

4)      Iustin Lupu, Ioan Zanc – Sociologie Medicală, Iaşi, Editura Polirom 1999 (la disciplină)

5)      Marinescu, C. Gh. - Etica si sociologie contemporana. Relatia medic-farmacist-bolnav, Iaşi, Editura IMF Iaşi- Cabinet Metodologic, 1984

6)      Pasca, Maria Dorina  - Curs de sociologie medicală, Targu Mures: Litografia U.M.F. Targu-Mures, 2007

7)      Petre Andrei – Sociologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1997 (la disciplină)

8)      Radulescu, Sorin M. - Anatomie, devianţă şi patologie socială, Bucureşti, Editura Hyperion XXI, 1991

9)      Radulescu, Sorin M., Piticariu, Mircea - Devianţa comportamentală şi boala psihică. Sociologie şi psihiatrie, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1989

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  •  

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

Curs

prelegerea, povestirea, explicaţia, conversaţia euristică, observaţia

Lucrari practice

problematizarea, conversaţie euristică, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, demonstraţia cu acţiuni şi substitute

Studiu individual

observaţia, studiul de caz

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

1

Sala 601 – Corp A′

18-23.05.2016

Asist. Univ. Mihail Pîrlog

În funcţie de subiectele seminariilor la care au absentat studenţii

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

-

Sala 601 – Corp A′

În fiecare marţi, între orele 12-14 şi în funcţie de programări

Asist. Univ. Mihail Pîrlog

În funcţie de necesităţi

Program pentru studenţii slab pregătiţi

-

Sala 601 – Corp A′

18-23.05.2016

Asist. Univ. Mihail Pîrlog

Recapitulări şi explicaţii suplimentare pentru toate temele abordate la seminarii

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

oral

scris

scris

-

Lucrări practice

oral

scris

scris

20%

Examen

-

-

-

-

Verificările periodice

-

-

sinteză, scris

80%

Prezenţa la curs

 

 

 

obligatorie

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

În fiecare marţi, între orele 12-14

Camera 707 - Extindere Medicina Veche

Asist. Univ. Dr. Mihail-Cristian Pîrlog